Bokrecension: Doften av rykande vekar. Reformationen ur folkets perspektiv

Bokrecension: Doften av rykande vekar. Reformationen ur folkets perspektiv

  Titel: Doften av rykande vekar. Reformationen ur folkets perspektiv Författare: Fredrik Heiding, Magnus Nyman, Martin Berntson, Stina Fallberg Sundmark, Ingela Hedström Red: Fredrik Heiding, Magnus Nyman Förlag: Artos 2016 Det råder reformationsyra i de protestantiska delarna av Europa. Här i Sverige inleddes reformationsjubileet med en ekumenisk gudstjänst med påve Franciskus i Lunds domkyrka. Om något katolskt ”firande” av reformationen var det inte tal. Det handlade i stället om att minnas och reflektera. Just detta syfte tjänar den av Fredrik Heiding och Magnus Nyman redigerade, och rikt illustrerade antologin om reformationen. Här illustreras också att reformationen inte bara handlar om den rörelse som initierades av de protestantiska reformatorerna utan också omfattar den kyrkliga reformverksamheten i de områden som förblev katolska. Dessa reformsträvanden inleddes redan innan Martin Luther spikade sina teser 1517 och fick sitt främsta uttryck i det tridentinska konciliet 1545-1563. I den amerikanske jesuiten John W. O´Malleys båda artiklar lyfts denna katolska reformverksamhet fram. På det tridentinska konciliet sammanfattades i klara formler de läror som satts...
Read More
Historiska perspektiv på påvens besök i Skåne

Historiska perspektiv på påvens besök i Skåne

  Den 31 oktober kommer påven Franciskus till Lund för att tillsammans med företrädare för Lutherska världsförbundet och Svenska kyrkan uppmärksamma 500-årsminnet av Martin Luthers ”spikning” av sina 95 teser i Wittenberg. Denna händelse kom att bli inledningen till den protestantiska reformationen och den kyrkosplittring som följde med den. I svenska medier har det talats om att ”fira” reformationen. Men om detta är det inte tal här utan syftet är i stället att markera viljan att fortsätta den dialogprocess mellan katoliker och lutheraner som inleddes med andra vatikankonciliet i mitten på 1960-talet. Att mötet sker i just Lund sammanhänger med att det var här Lutherska världsförbundet bildades år 1947. Därtill kommer att Svenska kyrkan är ett av de största medlemsförbunden, och att Lundabiskopen Anders Nygren var dess förste ordförande. Ekumeniken framstår i dagens katolska kyrka som en självklarhet. Men det var först i samband med den teologiska nyorientering som gjordes i samband med andra vatikankonciliet (1962-65) som den ekumeniska dialogen...
Read More