Migrationsdomstolen ändrade Migrationsverkets bedömning

 

Migrationsdomstolen beslutade den 15 mars 2018, efter en muntlig förhandling, att ändra Migrationsverkets bedömning i Skandinaviska Människorättsjuristernas ärende rörande en kristen konvertit från Afghanistan.

Domstolen ansåg, till skillnad från Migrationsverket, att den sökande var genuin och trovärdig i sin konvertering och beviljade honom därmed uppehållstillstånd och flyktingstatus.

Rebecca Ahlstrand, jurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna och sökandens offentliga biträde, har tidigare kritiserat Migrationsverkets frågor som visar på bristande objektivitet, eftersom handläggaren tagit ställning i teologiska frågor. Detta ligger helt utanför Migrationsverkets mandat, som är att pröva asylsökandes behov av skydd i Sverige. Hon är idag glad över Migrationsdomstolens beslut.
– Domstolen har ansett att hans berättelse varit självupplevd och att den speglat djupare religiösa resonemang kring valet att konvertera, säger hon.

Sökanden kom från Afghanistan till Sverige när han var minderårig. I Sverige kom han i kontakt med kristna och efter en tid konverterade han från islam till kristendomen.

Enligt organisationen Open Doors World Watch List 2018, rankas Afghanistan på andra plats i världen vad gäller förföljelse av kristna och trycket på afghanska kristna har ökat de senaste åren. Att genuina konvertiter inte kan utvisas till Afghanistan är oomtvistat och frågan i målet gällde om sökandens konversion hade sin grund i en genuin, religiös övertygelse, vilket Migrationsdomstolen ansåg att sökanden hade.

Rebecca Ahlstrand säger att myndigheterna är mycket hårda i sina bedömningar av trovärdigheten i konversioner som äger rum efter att ha en person har sökt asyl i Sverige av andra skäl:
– Det rör sig om svåra bedömningar av någons inre resa och tankar kring religion och vi anser att det behövs utbildning och kunskapshöjande åtgärder kring dessa frågor hos Migrationsverket.

I det aktuella fallet har Migrationsverket och Migrationsdomstolen gjort två olika bedömningar. Rebecca Ahlstrand menar att det är viktigt att det bedömningarna blir rättssäkra och att det inte ger fördel till den som är mest vältalig och bra på att uttrycka känslor och tankar.

Ruth Nordström, chefsjurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna, säger att Migrationsdomstolens beslut är glädjande, men påpekar också att det finns anledning att ifrågasätta om svenska myndigheter gör bedömningar som står i överensstämmelse med Sveriges internationella förpliktelser:
– Både Europadomstolen och FN:s tortyrkommitté har nyligen stoppat verkställigheten av utvisningar i konverteringsmål där Skandinaviska Människorättsjuristerna agerat ombud. I dessa fall har samtliga svenska instanser funnit att konverteringen inte kan anses vara genuin, men internationella organ har inte varit överens med svenska myndigheter.

 

Källa: Skandinaviska Människorättsjuristerna AB