Förändrad organisation för Sveriges Kristna Råd

 

Styrelsen för Sveriges kristna råd (SKR) fattade idag beslut om att förändra rådets organisation, något som innebär att långvariga projekt kommer att avslutas. Kyrkorna vill stärka SKR som mötesplats och prioritera det kommunikativa arbetet.

Sedan i höstas har styrelsen för Sveriges kristna råd arbetat med en översyn av rådets organisation, där kyrkorna genomlyst rådets olika verksamheter. Idag beslutade styrelsen att vid årsskiftet avsluta projekten Kyrkornas globala vecka, Hållbar kyrka, Kyrka för Fairtrade och Fred. Berörd personal informerades i eftermiddags vid ett extrainsatt personalmöte.

Karin Wiborn, generalsekreterare för SKR, säger att det är en smärtsam process att göra nedskärningar och att medarbetare måste sluta men menar att det samtidigt är ett sätt att stabilisera verksamheten så att organisationen står stadigt inför framtiden:
– Trots att flera projekt avslutas kommer Sveriges kristna råd att fortsätta arbetet för fred och en rättvis värld, men arbetet kommer att bedrivas på ett annat sätt, fortsätter Karin Wiborn.

Styrelsen var enig om att SKR idag arbetar inom för många områden. Eftersom det är svårt att öka intäkterna är slutsatsen att verksamheter behöver avslutas. Styrelsen beslutade även att uppdra åt presidiet att utreda de ekumeniska åtagandenas hemvist, vilket innefattar själavård vid institutioner och Ekumeniska följeslagarprogrammet.

Idag finansieras en tredjedel av verksamheten genom medlemsavgifter från kyrkorna, resterande medel kommer bland annat från Kriminalvården, Sida och Folke Bernadotteakademin. Kyrkorna vill skapa utrymme för ökad teologisk reflektion i lyhördhet för olika traditioners behov.

Styrelsen har noterat att kyrkornas gemensamma röst är betydelsefull och allt mer efterfrågad, inte minst när det gäller remissvar och påverkansarbete i samhället och organisationsförändringen ska i stort vara genomförd 31 december 2018.

 

Källa: Sveriges Kristna Råd
Foto: Mikael Stjernberg