Amerikanska läkare fortsatt emot dödshjälp

 
Den amerikanska läkarsammanslutningen American Medical Association, AMA, står trots påtryckningar fast vid sin avvisande hållning mot legalisering av assisterat självmord. Sammanslutningen för palliativläkare är neutrala i frågan medan läkare från delstaten Oregon lobbar för AMA:s godkännande eller neutralitet.

Enligt AMA beskriver termen ”läkarassisterat självmord”, trots den negativa klangen, det som det faktiskt handlar om med största precision. Samtidigt utgör begreppet en tydlig skillnad mot dödshjälp. Begreppen ”assisterat döende” eller ”en värdig död” kan användas för att beskriva antingen dödshjälp eller palliativ hospicevård vid livets slut och denna grad av dubbeltydighet är oacceptabel för att ge etisk vägledning, menar AMA.

Utskottet påpekar vidare att frasen ”riktlinjer förhindrar missbruk” inte har visat sig vara fallet i Nederländerna och Belgien:
– Även om jämförelser mellan olika kulturer är svåra, leder slutsatser i rapporter från Belgien och Nederländerna, som tillåter dödshjälp och läkarassisterat självmord, till att mildra vissa farhågor medan andra förstärks. Till exempel har undersökningar i Nederländerna visat att ’begäran om dödshjälp, som kännetecknas av psykiskt i motsats till fysiskt lidande, oftare avslås. Samtidigt rapporteras att nästan fyra procent av dem som fått dödshjälp eller assisterat självmord fick begäran beviljad endast pga. psykiskt lidande’”, skriver AMA.

Nya uppgifter pekar på att mer än 80 psykiskt sjuka patienter fick dödshjälp i Nederländerna i fjol, något som också förekommer i Belgien.

Studier har också tagit upp frågan om hur effektiv efterhandsgranskningen av beslut om dödshjälp och assisterat självmord är vad gäller övervakning. En kvalitativ analys som de nederländska regionala eutanasikommittéerna genomfört av fall, som inte uppfyllt lagens ”kriterier för skälig vård”, fann att sådana översyner fokuserar på hur själva processen gått till rent tekniskt och inte ”direkt bedömer om dödshjälp varit berättigat” för patienterna.

En annan fallstudie av psykiatripatienter som fått dödshjälp fann att läkarnas rapporter ”uppgav att psykos eller depression ibland och ibland inte påverkade patientens beslutsförmåga men gav endast en liten förklaring till läkarnas beslut” och att granskningskommittéerna ”i allmänhet accepterade beslutet taget av den läkare som gav eutanasi eller läkarassisterat självmord”.

AMA noterar även att tillgången till kvalitativ vård i livets slutskede är ojämn i USA och är ett särskilt problem för fattiga. Efter noggrann övervägning konstaterar AMA:s utskott för etiska och rättsliga frågor att AMA:s riktlinjer i dess nuvarande form ger vägledning till stöd för läkare och patienter att ta väl övervägda, ömsesidigt respektfulla beslut om lagligt tillgängliga alternativ för vård i livets slut inom sfären för patient och läkare. Utskottet rekommenderar därför att AMA:s medicinsk-etiska kod inte bör ändras.
 
Källa: Respekt