Det nya Caritas Sverige


 

Församlingarna, flyktingarna samt offren för konflikter och naturkatastrofer. Det är ”nya” Caritas Sveriges tre arbetsområden. Till dem kan snart ett fjärde läggas: den dolda men ökande fattigdomen i vårt land.

När Caritas Sverige gjorde en omstart under hösten 2013 gav biskop Anders oss ett särskilt mandat att bistå och uppmuntra det lokala karitativa arbetet i vårt stifts församlingar. Det är ett arbete som blir allt viktigare och det lades till de två verksamheter som redan från början var givna – det fortsatta arbetet med flyktingar och migranter, liksom insamlingarna till humanitära insatser i utlandet.

Under de år som sedan gått har vårt arbete tillsammans med församlingarna utvecklats mycket positivt. Ett av skälen är det stora antal nyanlända som på senare år kommit till Sverige. Många av dem är kristna och de har på olika sätt funnit ett hem i våra församlingar.

Men också andra nyanlända har samlats till olika aktiviteter i dem. Det handlar om språkträning och information om vårt samhälle, men också om att finna en gemenskap som bryter den isolering de kan känna i ett nytt land.

Även andra insatser för människor i olika utanförskap har ökat. Det gäller sjuka, äldre och arbetslösa, men också hemlösa.

Därtill blir en annan grupp allt viktigare att engagera sig för och det är de som drabbas av den dolda men ökande fattigdomen i vårt land. Deras situation kommer att bli ett nytt område för Caritas Sveriges arbete. I mycket av detta spelar framför allt ekumeniska samarbeten med andra kristna en viktig roll.

Samarbete är viktigt även för Caritas Sveriges arbete för flyktingar, asylsökande och migranter. Det handlar främst om att hjälpa våra medmänniskor att hitta rätt i systemet och ge dem råd, så att de kan finna det skydd de söker.

Här samarbetar vi med bland andra Rådgivningsbyrån, FN:s organ UNHCR och Migrationsverket, liksom ekumeniskt arbete med Sveriges Kristna Råd. Dessutom finns ”Mötesplats Caritas” i Stockholm. Dit kommer nyanlända och migranter för språkträning, personlig rådgivning och gemenskap. Många volontärer hjälper till att bära verksamheten.

Det finns ytterligare en del av detta arbete, en del som inte syns och som vi inte talar så mycket om. Det är det bistånd vi ger till offer för människohandeln. För oss är det en stor, men diskret insats.

Caritas Sveriges tredje arbetsområde är insamlingarna till humanitära insatser. De speglar så att säga hur världen ”mår”.

Varje år ser vi att alltför många människor tvingas överge sina hem på grund av konflikter, naturkatastrofer eller övergrepp. Men varje år gläds vi också över den stora givmildhet som våra församlingsmedlemmar och andra visar.

Stor hjälp i denna verksamhet är det 90-konto som genom vårt stift är tillskrivet Caritas Sverige, liksom möjligheten att ”swisha” in en gåva. Dessutom har vi börjat en försiktig satsning på annonsering.

Allt sammantaget gör att vi har kunnat öka det bistånd vi ger till Caritas-nätverkets olika humanitära projekt till drygt 5 miljoner kronor om året.

I allt vi gör är påverkansarbetet gentemot politiker och makthavare, men också allmänheten, mycket viktigt. Så viktigt att vi vill bli ännu bättre på det.

Ett steg i den riktningen är Caritas Sveriges deltagande i ett treårigt EU-projekt – MIND – tillsammans med Caritas i tio andra länder. Det startade 2017 och dess mål är att öka medvetenheten om relationen mellan migration, utveckling och de globala hållbarhetsmålen.

Det blir vårt bidrag till ”Agenda 2030” och dess hållbarhetsmål, vilka är avgörande för att vi ska kunna skydda vårt gemensamma hem.
 
Henrik Alberius