Det katolska Närke: Sankt Nicolai kyrka


 
Sankt Nicolai kyrka är ett av Örebros landmärken. I likhet med så många andra vackra svenska kyrkor är den ursprungligen katolsk.

Sankt Nicolai kyrka är Örebros äldsta kyrka, vackert belägen mitt i stadens centrum vid Stortorget. Tidigare kallades den bara Örebro kyrka, eftersom den var ensam i staden fram till sekelskiftet 1900.

Kyrkan, som idag består av ett treskeppigt långhus, sidokapell samt sakristia i norr och ett västtorn, började byggas någon gång under 1200-talets andra hälft. Den muntliga traditionen berättar att det var köpmän från Lübeck som lät bygga den.

Sakristian och kyrkans rektangulära huvudparti tycks ha stått färdiga vid 1300-talets mitt. Tornet tillkom under första delen av 1400-talet, liksom kapellet på norra sidan. Här finns både romanska och gotiska stildrag och inspirationen från Uppsala domkyrka och Skara domkyrka är tydlig.

Örebro och Nikolaikyrkan har varit centrum för många omvälvande händelser i det katolska Sverige. Här valdes Ysar till biskop i Strängnäs stift 1292. 1333 beviljades kung Magnus Eriksson hälften av alla svenska kyrkors tionde.

Det var också här som Magnus Erikssons landslag infördes i mitten av 1300-talet – en riksomfattande lagsamling som syftade till att ena riket.

Nikolaikyrkan stod också i centrum för avskaffandet av den katolska läran och de katolska traditionerna.

1529 hölls här det första evangeliska kyrkomötet, även kallat Örebro koncilium. Närvarande var ett fyrtiotal präster, däribland biskoparna i Skara, Strängnäs och Västerås. Även Olaus Petri och Laurentius Andreæ deltog i mötet.

De katolska ceremonierna bevarades men fick en mer ”evangelisk” prägel. Beslutet gillades inte av landets mer radikala protestanter och sex år senare höll man ett nytt koncilium, där man beslutade att avskaffa flera katolska ritualer.

Det var också i Örebro Olaus Petri och Laurentius Andreæ ställdes inför rätta för högförräderi 1540. Båda benådades men fick betala dryga böter för sin frihet.

År 1643 träffades kapelltornet av blixten och brann. Inte förrän ett tjugotal år senare reparerades tornet. År 1770 fick det sin plåtklädnad.

Sitt nuvarande utseende fick Nikolaikyrkan, och tornspiran, under en genomgripande renovering mellan 1863 och 1900. Den senaste renoveringen ägde rum i slutet av 1970-talet.
 
Text: Bitte Assarmo
Foto: Arild Vågen via Wikimedia Commons