Europa är Kyrkans periferi

Charlotta Smeds
Charlotta Smeds, redaktionschef Vatikanradion
 
Antalet katoliker i världen växer, och kyrkan räknar närmare 1 miljard 300 miljoner medlemmar. Kyrkans årsstatistik, som bygger på år 2016’s beräkningar har kommit, som varje år i början av sommaren.

En djupare granskning visar dock att även om antalet katoliker i världen har ökat, är tillväxten inte i proportion till världsbefolkningens ökning, där kyrkan växer långsammare. Men inte överallt: framförallt i Afrika registrerar kyrkan den snabbaste tillväxten i hela världen.

Enligt årsboken har antalet döpta katoliker i världen gått från 1.285 miljoner år 2015 till 1.299 miljoner år 2016, med en total ökning på 1,1%. Men antalet döpta katoliker har alltså minskat något, från 17,73 katoliker per 100 invånare år 2015 till 17,67 det följande året. Antalet katoliker växer inte i takt med världens befolkning.

Afrika är undantaget, vilket framgår av denna statistik: kontinenten räknar 17,6% av hela världens katoliker, och kännetecknas av en dynamisk kyrka där antalet katoliker har ökat från 185 miljoner år 2010 till över 228 miljoner år 2016.

Vad gäller Amerika räknar man sammanlagt 48,6% katoliker. Av dessa lever 57,5% i Sydamerika, varav 27,5% bara i Brasilien, vilket är det land med högst antal katoliker i världen. 14,1% lever i Nordamerika och resterande 28,4% i Centralamerika.

Trots att nästan 22 % av världens katoliker lever i Europa förblir det kyrkans minst dynamiska område på jorden, där ökning av antalet katoliker under perioden 2010-2016 endast är lika med 0,2%. I Asien lever 60% av världens befolkning, och här har kyrkan växt 11% under samma period.

Sammanfattningsvis växer kyrkan främst i Afrika medan den är lika stillastående som den övriga befolkningstillväxten i Europa.

Vad gäller antalet präster minskar det i hela världen förutom i Afrika. Framtidsutsikterna är inte heller lovande då även antalet kallelser till prästämbetet är märkbar. Kyrkan räknade 116 843 seminarister 2015 och 116 160 året därpå, 683 färre, eller minus 0,6 %.

Mellan 2010 och 2016 minskade antalet seminarister med 2 830. Kyrkan såg en ökning i prästkallelser under perioden 2010-2012, som sedan följdes av en minskning på 3 891 seminarister följande period.

Av årets statistik kan vi dra två slutsatser. För det första spelar Afrika en stor roll för kyrkan, trots den radikala islamismens metoder att vinna anhängare i samma områden som kyrkan växer.

Den andra slutsatsen är att i den övriga världen står kyrkan inför en stor utmaning. Påven Franciskus fortsätter att betona att kyrkan måste ”gå ut”, den måste ge sig av till periferin. Nu är periferin de traditionellt katolska kontinenterna, med start på den gamla kontinenten.

Kyrkans periferi är i Europa, eller som den helige Filippo Neri fick som svar på 1500-talet, då han ville ge sig iväg till bortre Asien för att missionera: ”Ditt Indien är i Rom”.