Mänskliga rättigheter i centrum vid ELF-möte i Lissabon


 
Det är stora skillnader mellan hur de europeiska länderna tillämpar FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Deklarationen har olika status i olika länder; allt från lag till allmänna råd.

Det stod klart när representanter för lekmän i Katolska kyrkan i Europa träffades i Lissabon. Arrangör var ELF, European Forum of National Laity Committees. Det är Katolska Kyrkans samarbetsorganisation för lekmannaråd i de europeiska länderna.

Konferensen inleddes med välkomstmöte på rådhuset i Lissabon, förfriskningar i sommarhettan vid floden Tejo och därefter en två timmar lång rundvandring i den gamla delen av staden. Kvällen ägnades åt en festmiddag i ett antikt arabiskt handelspalats med både tapas och bacalhau på menyn.

Så följde busstransport några mil norrut till Torres Vedras där konferensen hölls på ett andligt centrum tillhörigt Katolska Kyrkans Lissabon-stift.

Programmet upptog inledningsvis en föreläsning av doktor Erik Borgman, professor i systematisk teologi vid universitetet i Tilburg i Nederländerna och lekmannadominikan. Han gav en intressant djupgående analys på många plan av skrivningarna framförallt i artiklarna 18 och 19.

Det blev även en historisk bakgrund till varför deklarationen formulerades just 1948 efter andra världskriget.

I gruppdiskussioner kunde sedan deltagarna konstatera att hanteringen av FN-deklarationen är ytterst olika i olika länder. Allt från den svenska hållningen med rättigheterna införda i lagen till länder där rekommendationen används mest som goda råd.

Den svenska delegationen gladde sig åt att kunna rapportera att just dagen innan nerresan till Portugal hade den svenska riksdagen även antagit Deklarationen om barns rättigheter, vilket förvånade de andra ländernas representanter.

Att synen på de mänskliga rättigheterna är så olika framkom även med stor tydlighet när diskussionerna kom in på hur Europas stater ser på mottagandet av flyktingar. Den exemplifierades också kring frågan om jämställdhet.

Fyra representanter från Portugal gav så exempel på hur man där hanterar frågor kring Kyrkan och samhället.
Där talade Carlos D Palma, som under sin tid som lärare i Israel, inte bara utsattes för förföljelse utan också utvecklade en metod med tystnad för eftertanke i klasser med stökiga elever. Det hjälpte dem till motivation för skolarbetet och gott kamratskap. Nu är det en världsvid rörelse kallad Living peace. Hans berättelse gjorde ett starkt intryck.

Journalisten Henrique Mota berättade om sin idé att varje vecka sända en diskussion i radio med en företrädare vardera för judar, muslimer och kristna kring något aktuellt ämne. Det har väckt stort intresse och fått många lyssnare.

Maria Isabel Jonet ansvarar för Foodbankens verksamhet på 21 platser i Portugal baserat på 40 000 volontärers insatser. Där delar man inte bara ut bröd och andra matvaror utan ser också till människans hela livssituation som bl a bostad, städning, kläder, ensamhet. Allt baserat på gåvor.

Hur man kan ta emot flyktingar på ett bra sätt, ge dem ett nytt hem och en plats i det portugisiska samhället berättade André Costa Jorge från JRS; en jesuitisk organisation med sikte på att ge hjälp åt flyktingar.

Avslutningsvis diskuterades också fram ett manifest där tonvikt lades på att Katolska Kyrkans uppdrag enligt evangeliet och socialläran väl stämmer överens med intentionerna i FN:s mänskliga rättigheter.

Både som individer och organisationer är det katolikers ansvar att stå upp i alla lägen för de tankar som fästes på papper i FN för i år 70 år sedan. Det är lekmännens sak ”att som människor i Kyrkan mitt i världen, vara människor i världen mitt i Kyrkan”.

Så godkändes bokslut och budget. ELF:s ekonomi omsluter mellan 20 000 och 30 000 euro per år baserat på avgifter från medlemsorganisationerna och verksamhet.

Ny styrelse valdes för de kommande fyra åren och ny ordförande blev Josian Caproens från Belgien. Nyvalda till styrelsen blev bl a John Mossop, Sverige och Lilian Kristensen, Danmark. Övriga i styrelsen kommer från England/Wales, Spanien, Portugal och Schweiz.

Från Pastoralrådet i Sverige deltog förutom John Mossop, moderator Irene Åström, Lars-Lennart Larsson och Ann-Marie Linderås.
 
Ann-Marie Linderås