USA:s biskopar kräver fullständig utredning

John L Allen Jr
 
USA:s biskopar mötte i september påve Franciskus med anledning av anklagelserna mot den före detta kardinalen Theodore McCarrick. Under mötet framkom inga planer på att granska fallet McCarrick. Därför har nu biskoparna förklarat att de kräver en fullständig utredning.

I ett uttalande från administrationskommittén för biskopskonferensen i USA, USCCB, föreslår man också en rad åtgärder. Dessa ska etablera ett effektivt rapporteringssystem och handlingsplaner för biskopar i samband med anmälan om sexuella övergrepp på barn.

I mötet med påven den 13 september deltog kardinal Daniel DiNardo fråm Galveston-Houston, ordförande för USCCB, och ärkebiskop Jose Gomez från Los Angeles, vice ordförande. Närvarande var också kardinal Sean O’Malley från Boston, i rollen som ordförande för Vatikanens påvliga kommission för skydd av minderåriga. Även msgr Bran Bransfield, sekreterare i USCCB, deltog.

Redan i mitten av augusti klargjorde kardinal DiNardo att syftet med mötet var att få påvens godkännande av en apostolisk visitation. En apostolisk visitation är ett granskningsverktyg för Vatikanen. Detta ville man se med anledning av skandalen kring McCarrick. Men något sådant godkännande fick man inte.

Därför har USCCB lagt särskilt stor vikt vid sitt uttalande. Man skriver att man ”stödjer en fullständig under- sökning av händelserna kring McCarrick, och anklagelserna om sexuella övergrepp mot barn, präster och seminarister. Man vill också se en granskning av de svar som getts på anklagelserna.

En sådan granskning bör utföras av lekfolk, som är experter på relevanta områden, såsom juridik och social- tjänst”, skriver kommittén.

Kommittén riktar i sitt uttalande också uppmärksamheten mot luckor i de existerande procedurerna som rör anklagelser mot biskopar.

Biskopar har hittills varit undantagna från de regler och normer som antogs under biskopsmötet i Dallas 2002. Då rörde biskopsmötet de tidigare övergreppsavslöjandena.

Kommittén vill införa ett rapporteringssystem som omfattar en tredje part. Denna ska, under sekretess (på telefon eller online), ta emot klagomål rörande sexuella övergrepp på barn begångna av en biskop.

Systemet ska också omfatta klagomål på sexuella trakasserier och andra missförhållanden av sexuell art som rör biskopar och vuxna offer. Med vuxna offer menar man till exempel präster och seminarister. Klagomålen ska direkt vidarebefordras till rätt kyrklig instans. Därefter ska de, som lagen föreskriver, vidarebefordras till de civila myndigheterna, säger USA:s biskopar.

Kommittén kommer också att utveckla nya policyförslag för sanktioner mot biskopar som blivit förflyttade, eller avgått, på grund av anklagelser om sexuella övergrepp mot barn eller sexuella trakasserier mot vuxna.

Man har också inlett en process för att utveckla en handlingsplan för biskopar, avseende sexuella övergrepp mot minderåriga och sexuella trakasserier mot vuxna. Planen ska också gälla i de fall då en biskop försummar att vidta åtgärder i samband med anklagelser.

Avslutningsvis klargjordes att USA:s biskopar kommer att besvara den senaste tidens övergreppskris med fast beslutsamhet, ”för att hela och skydda med all den styrka som Gud ger oss”.
 
Översättning och bearbetning: Bitte Assarmo