Aids på tillbakagång


 
Aids är på tillbakagång i stora delar av världen. Det visar den senaste årsrapporten från UNAIDS. Däremot ökar siffran i några länder på grund av bristande förebyggande vårdprogram.

I hela världen var 37 miljoner människor hivsmittade 2017. Tillgången till bromsmediciner förbättrades under 2017. Nästan 22 miljoner människor hade tillgång till bromsmediciner i slutet av 2017. Det är fem och en halv gånger fler än för tio år sedan men fortfarande otillräckligt.

Sjuttiofem procent av dem som har hiv vet om att de är smittade. Av dem får 79 procent bromsmedicin. Den ökade tillgången till bromsmediciner medförde 34 procent färre dödsfall i aidsrelaterade sjukdomar 2017 jämfört med 2010.

1,8 miljoner människor som bar på hiv utvecklade aids 2017. Det är drygt fem procent färre än året innan. Antalet dödsfall på grund av aids minskade samtidigt med fem procent till 940 000.

Rapporten gör också gällande att nya infektioner har minskat med 47 procent sedan toppen 1996. Antalet dödsfall har minskat med mer än 51 procent sedan toppen 2004.

När det gäller södra och östra Afrika, där 53 procent av jordens hivsmittade befolkning bor, minskade dödligheten under 2010 till 2017 med 42 procent. Nysmittade minskade med 30 procent.

I motsats till detta står siffror från Mellanöstern, Nordafrika, Östeuropa och Centralasien. Där har antalet nysmittade nästan fördubblats sedan år 2000 på grund av bristande grundförebyggande program.

Varje vecka smittas cirka 7 000 unga kvinnor mellan 15 och 24 av hiv. I Afrika söder om Sahara utgörs tre av fyra nysmittade av gruppen flickor mellan 15 och 19 år. Unga kvinnor mellan 15 och 24 bär dubbelt så ofta på hiv som unga män.

Internationella bidrag för att finansiera kampen mot aids i fattiga länder ökade förra året med åtta procent till nästan 21 miljarder dollar. Det innebär att 80 procent av målet för 2020 har uppnåtts.

UNAIDS varnar dock för att denna positiva trend skulle kunna gå tillbaka, eftersom det 2017 inte fanns några betydande nya löften från givare. Man uppskattar att det kommer att behövas drygt 26 miljarder dollar för att hantera aids år 2020 i låg- och medelinkomstländer. År 2030 kommer siffran att ligga på omkring 24 miljarder dollar.

Sedan epidemin började för över 35 år sedan beräknar FN-experter att drygt 77 miljoner människor har smittats och drygt 35 miljoner har dött i aidsrelaterade sjukdomar.
 
Källa: Respekt