Barnskyddsombud utsett för Stockholms katolska stift

Björn Håkonsson, barnskyddsombud för Stockholms katolska stift.

Nu har Stockholms katolska stift fått ett barnskyddsombud, Björn Håkonsson. Barnskyddsombudets roll är att bevaka skyddet för barn och ungdomar mot sexuella övergrepp inom kyrkans verksamhet. Han är också biskopens delegat i barnskyddsfrågor.

Tillsättningen ska garantera att stiftets beredskapsplan mot sexuella övergrepp blir känd och praktiskt genomförd i alla sammanhang där aktiviteter med barn och unga förekommer.

Tillsynsfunktionen innebär att ombudet kan uppmana enskilda församlingar, missioner, skolor, föreningar med mera inom stiftets område att lämna uppgifter om hur de verkställer beredskapsplanen i praktiken. Han kan också kalla dem till möten för överläggningar om deras verksamhet, om anpassningar och om förändringar av pågående verksamhet.

Ombudet erbjuder utbildningar om genomförandet av beredskapsplanen i hela stiftet för personal och volontärer i kyrkans tjänst.