Övergreppen: Lösningen ligger i samtal

Det är fel att tiga. Att skydda barnen i kyrkan går bäst om man talar öppet. Det säger Alessandra Campo, nätverkskoordinator vid Centre for Child Protection, CCP, Centrum för barnens skydd, vid påvliga universitetet Gregoriana i Rom.

– Kvinnor har här en viktig roll, för de förstår särskilt väl vad det betyder att drabbas av övergrepp, säger hon. Sedan vatikankonferensen om barnens skydd för en månad sedan noterar Centre for Child Protection större efterfrågan på utbildningar än någonsin.

Hur skall man få medvetenheten om övergrepp på barn att öka?

Alessandra Campo

– Det är viktigt att man talar om ämnen som övergrepp på barn och om sexualitet, så att barnen får ord för att tala med sina föräldrar, men också så att samhället, kyrkan och olika kontexter kan föra ett öppet samtal, säger Alessandra Campo.

– Detta fanns nog inte tillräckligt mycket förr, men nu börjar man se något nytt härvidlag.

Barnskyddscentret, som leds av jesuiten Hans Zollner (se intervju i Km nr 1-2019), anordnar utbildningar och program som gör människor i kyrkan över hela världen och i olika kulturer mer medvetna om ämnet övergrepp.

– Vi arbetar inte med enskilda fall och för ingen statistik, men får förstås reaktioner från våra samarbetsinstitutioner och kan konstatera ett ökat intresse. Vi ser att det behövs ett bra utbildningsprogram för att skapa större medvetande och förmåga att tala om ämnet, konstaterar Campo.

Centret undervisar på olika nivåer och differentierat efter deltagarnas behov. Dessa är lärare i skolan, präster, ordensfolk, medarbetare i stiften. Målgrupperna är många och det finns en motsvarande variation i utbudet av utbildningar. 

Alessandra Campo nämner några av de frågor som behandlas: Vilka är riskfaktorerna? Vilka konsekvenser för ett övergrepp? Vilka är gärningsmännen? Varför förgriper sig människor på barn? Hur kan man tala med de drabbade? Vilka följder får ett övergrepp för ett barns andliga utveckling? Vad säger kyrkan? Vad säger lagarna om saken, särskilt i kyrkan?

Alessandra Campo betonar att kvinnor har en särskild roll i övergreppspreventionen:

– De har ofta en särskild sensibilitet och kan bidra med mycket. Vi vet ju också att kvinnor kan ha upplevt en särskild sårbarhet. Det har historien lärt oss, och i många kulturer består problemet. 

(Vatican News)