Heliga stolen får ny lag om skydd för barn och unga

Påve Franciskus har skrivit under nya anti-övergreppsdokument för den Heliga stolen: ett ”motu proprio”, en lag och egna riktlinjer för hela detta område. De är en frukt av konferensen i Vatikanen om skydd för barn för en månad sedan.

Främst gäller lagar, normer och anvisningar specifikt avseende adressaterna: präster och ordensmedlemmar som lever och arbetar i Vatikanen. Men mycket är förebildligt även för andra i kyrkan.

Påven förklarar att ”alla borde vara medvetna om sin plikt att anmäla övergrepp till rätt myndighet och samarbeta med den i förebyggande och motverkande syfte”. I lagtexten definieras ”skyddsbehövande vuxna” och stadgas att inte bara sexuella övergrepp utan också misshandel skall vara lagenligt straffbara. Här rör det sig inte om kyrkolagen utan om Vatikanstatens strafflag.

Alla i Vatikanens tjänst blir skyldiga under straffansvar att anmäla övergrepp som blivit kända utanför bikthemligheten. Övergreppsoffer får rätt till rådgivning och vård genom Vatikanens direktion för hälsa och hygien. Ny personal skall granskas med avseende på lämplighet för interaktion med minderåriga.

I Vatikanen finns endast två församlingar och högst några dussin minderåriga. Därför är de pastorala riktlinjerna korfattade. Den som begår övergrepp avskedas från sin tjänst i Vatikanen. För präster gäller befintliga kanoniska normer.

Dessutom kommer Troskongregationen att publicera en handledning för att bekämpa övergrepp avsedd för hela kyrkan och skapa mekanismer för att ge stöd åt stift som saknar kvalificerad personal för att hantera dessa ärenden. Påve Franciskus understryker i sitt ”motu proprio” att skyddet av minderåriga och skyddsbehövande ”är en integrerad del av Evangeliets budskap”.

(Vatican News)