Europadomstolen väljer att inte pröva barnmorskefallen

Foto: Signe Marie Andreasson

I dag den 12 mars kom beskedet från Europadomstolen för mänskliga rättigheter: man kommer inte att pröva de två så kallade barnmorskefallen gällande rätten till samvetsfrihet för vårdpersonal.

Det var 2014 som den ena av de två barnmorskorna, Ellinor Grimmark, anmälde Region Jönköping till Diskrimineringsombudsmannen, då hon blivit nekad anställning vid Ryhovs sjukhus. Hon hade tidigare muntligt blivit utlovad anställning som barnmorska, och berättat för klinikledningen att hon på grund av sitt samvete inte kunde medverka till aborter. Beskedet var då att det inte var något problem, men klinikledningen fick kalla fötter då de dagarna därefter läste en intervju med Ellinor Grimmark i en lokaltidning, där hon öppet talade om sin hållning till aborter.

Barnmorskan Linda Steen fick på samma sätt uppleva att hon upprepade gånger blev nekad anställning då hon blivit klar som barnmorska, när hon var öppen med att hon inte kunde arbeta med aborter. Detta trots att det rådde underbemanning på de kliniker hon sökt sig till. Både Ellinor Grimmark och Linda Steen arbetar i dag i Norge, där deras inställning till aborter inte är något hinder.

Efter att ha förlorat rättegångar både i tingsrätten och i Arbetsdomstolen valde de bägge barnmorskorna att ta sitt fall till Europadomstolen, som tog emot deras klagomål mot Sverige i juni 2017. Barnmorskorna framhöll i sitt klagomål bland annat att sjukhusen i fråga hade förhindrat deras rätt till tanke- samvets- och religionsfrihet, enligt Europakonventionens paragraf 9. Efter nästan tre års väntan kom i dag beskedet: domstolen kommer inte att pröva fallet.

Domstolen motiverar bland annat beslutet med att ingen har rätt till ett särskilt arbete eller anställning, samt med att de svenska domstolarna redan gjort en samlad, balanserad bedömning av fallen.

(Europadomstolen för mänskliga rättigheter)