Stockholms katolska stift i skarpt nej till etableringsstopp för konfessionella friskolor

Foto: Kerstin Elworth

I ett betänkande som redovisades i januari presenterade regeringens utredare ett förslag på hur etableringsstopp för konfessionella friskolor ska kunna stoppas. I sitt yttrande ställer sig stiftet föga överraskande helt emot betänkandets förslag.

Förslaget som konkretiserade regeringens ambition sätta stopp för konfessionella friskolor blev omdiskuterat när det presenterades tidigare i år. Utredningen kom fram till att kraven på att deltagande i konfessionella inslag är frivilligt ska skärpas, och att skolorna ska försäkra sig om att vårdnadshavare och elever är införstådda med att det är frivilligt att vara med. Dessutom föreslår utredningen ett etableringsstopp för godkännande till enskilda huvudmän som vill bedriva verksamheter med konfessionell inriktning. Befintliga skolor föreslås få finnas kvar.

Nu har Stockholms katolska stift lämnat in sitt yttrande, där man helt avstyrker förslaget. Stiftet anser, skriver kardinal Anders Arborelius, att ett etableringsstopp skulle utgöra ett allvarligt brott mot föräldrars rätt att bestämma över sina barns uppfostran och utbildning, samt strida mot Sveriges internationella åtaganden på detta område. Yttrandet framhäver också att Sverige ur ett internationellt perspektiv redan utmärker sig på ett negativt sätt när det gäller respekten för föräldrars rättigheter inom skolväsendet.

Att förslaget över huvud taget presenterats är anmärkningsvärt, enligt yttrandet: ”Om syftet vore att komma tillrätta med problem vid enskilda skolor finns det flera mindre ingripande åtgärder som skulle kunna vidtas, till exempel att stärka tillsynsmyndigheternas förmåga att övervaka och agera mot de specifika skolor där problem förekommer. Att i stället införa ett generellt förbud mot etablering av fristående skolor med konfessionell inriktning utgör en uppenbart oproportionerlig åtgärd.”

Läs hela yttrandet här