Barnmorskorna begär resning i Europadomstolen

Foto: Signe Marie Andreasson

Skandinaviska Människorättsjuristerna meddelar att de skickat in en resningsansökan till Europadomstolen gällande de två barnmorskemålen om samvetsfrihet i vården. Barnmorskornas juridiska företrädare menar att en av de tre domarna i målet var jävig.

Europadomstolen lät meddela i mars att man inte tar upp fallet med de två barnmorskorna, som sommaren 2017 anmälde Sverige på grund av bristen på samvetsfrihet i vården. Nu har det lämnats in en ansökan om resning i målet, där man bland annat angett jäv som en av grunderna.

– Resningsansökan har tre grunder. För det första menar vi att det var felaktigt att en kommitté med tre domare tilldelades och beslutade i barnmorskemålen om samvetsfrihet i vården. Enligt Europakonventionen är kommittéer till för enklare ärenden där det finns etablerad praxis. På grund av målets beskaffenhet fanns det inte kompetens för kommittén att besluta i målen, säger Ruth Nordström, chefsjurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna, i ett pressmeddelande.

Den andra grunden för resningsansökan är enligt Skandinaviska Människorättsjuristerna att de anser att den svenska domaren, Erik Wennerström, en av de tre domarna i kommittén, var skyldig att frånträda uppdraget på grund av intressekonflikt och jäv, men inte gjorde det. Omständigheterna ska inte ha varit kända innan beslutet fattades och barnmorskornas juridiska ombud kunde därför inte göra någon jävsinvändning innan.

– Enligt Europadomstolen skall en domare, när det finns intressekonflikt eller minsta tvekan om detta, informera chefsrådmannen vid kammaren. Även sådant som kan uppfattas eller ses som partiskhet eller intressekonflikt har betydelse – ”Justice shall not only be done, but be seen to be done” – ”rättvisa ska inte bara skipas, utan det ska också utåt sett uppfattas som att rättvisa skipas”, säger Rebecca Ahlstrand, jurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna.Ombuden uppger i pressmeddelandet att Erik Wennerström tillträdde uppdraget som domare i Europadomstolen 2018 och att det är hans tidigare anställningar i Sverige där han haft nära band till Sveriges Kommuner och Landsting, barnmorskornas juridiska motpart, som utgör ett problem. Dessutom ska Erik Wennerström har arbetat i trettio år för den svenska regeringen i olika befattningar, vilket Skandinaviska Människorättsjuristerna menar är ”exceptionellt problematiskt i det aktuella fallet”, eftersom både ett antal ministrar och statsministern själv uttalade sin mening i barnmorskemålen innan de hade blivit avgjorda i Sverige.

Juristerna menar även att det finns facktekniska felaktigheter i Europadomstolens beslut, både i faktaåtergivandet och i den juridiska bedömningen. Till exempel tog domarna inte hänsyn till den existerande samsyn som finns i långt de flesta andra länder i Europa gällande samvetsfrihet för vårdpersonal.

(Skandinaviska Människorättsjuristerna)