Sveriges kristna råd i möte med ledningen för Folkhälsomyndigheten

Från vänster: SKR:s kommunikationsansvarige Mikael Stjernberg, SKR:s generalsekreterare Karin Wiborn, pingströrelsens föreståndare Daniel Alm, ärkebiskop Antje Jackelén från Svenska kyrkan, Nausikaa Haupt från Stockholms katolska stift, Yusuf Aydin från ortodoxa kyrkan.

Presidiet för Sveriges kristna råd träffade i dag Folkhälsomyndighetens ledning för att efterlysa tydlighet i regler för gudstjänstfirande och andra evenemang i kyrkorna.

Det var bland annat myndighetens generaldirektör Johan Carlson och chefsjurist Bitte Bråstad, som tidigare i dag träffade företrädare från Sveriges kristna råd (SKR).

Mötet skedde på initiativ av SKR:s presidium, som sedan länge önskat träffa Folkhälsomyndighetens ledning för att få hjälp och rådgivning med hur coronarestriktionerna ska tillämpas i kyrkorna. Man ville även berätta om hur hårt restriktionerna slagit när det gäller kyrkornas verksamhet och framföra vikten av tydlighet i kommande riktlinjer. Under mötet gick man därför mycket konkret igenom hur gudstjänster och mässor gestaltar sig i de olika medlemskyrkorna och hur man i församlingar arbetar för att undvika trängsel vid till exempel kommunionsutdelning.

Särskilda gudstjänster för riskgrupper

Ärkebiskop Antje Jackelén berättade att SKR även framhöll i vilken grad många församlingar gjort om sin verksamhet för att underlätta för till exempel äldre gudstjänstbesökare.

– Vi ville framföra hur man i många kyrkor, bland annat i domkyrkan i Uppsala, gjort som många livsmedelsaffärer och haft särskilda öppettider och sammankomster för dem i riskgrupperna.

Nausikaa Haupt, ekumenisk handläggare för stiftet och ersättare för biskop Anders Arborelius under mötet, var positiv efter mötet.

– Det var tydligt att det fanns stort intresse från Folkhälsomyndighetens sida. Man tog sig mycket god tid, frågade och lyssnade verkligen på vad vi hade att berätta.

Tog upp besöksförbud på äldreboende

Även kyrkornas arbete för många av samhällets utsatta och behovet av existentiell och andlig vård för äldre togs upp. Daniel Alm hoppas att besöksförbudet för äldreboenden kan hävas eller förändras, så att det blir möjligt att hålla andakter och fira gudstjänster på äldreboenden.

– Besöksförbudet har haft förfärliga konsekvenser för våra äldre, som ju varit helt isolerade i snart ett halvår.

SKR har liksom många andra remissinstanser lämnat ett remissvar (läs det här >>) på regeringens förslag att öppna för sammankomster för upp till femhundra deltagare från den 1 oktober. I remissvaret har SKR bland annat framhållit att de flesta gudstjänstdeltagare träffas regelbundet och därför inte bör stå under samma restriktioner som deltagare vid andra stora evenemang. Man framhåller också hur familjemedlemmar måste kunna undantas för bestämmelser om avstånd mellan evenemangsdeltagare.