Ur djupen av våra hjärtan

Först, tack till min käre broder i Kristus, Gustav Ahlman, som översatt denna viktiga bok till träffsäker svenska. På Sankt Sigfrids prästseminarium samtalade jag och Gustav ofta om de ämnen boken berör – ämnen som berör varje man som ber över sin kallelse.

Boken är ett tal ur djupet av två hjärtan. Kardinal Sarah vill, med hjälp av texter av Benedikt XVI, värna sambandet mellan ämbete och celibat i en tid då celibatet ifrågasätts på nytt. Kardinalen vill också värna om att de troende oavsett region inte ska berövas den gåva som ”ämbetets fullhet” är och som förutsätter celibatet. Boken är därför angelägen även för lekmännen som behöver kunna förstå och försvara sin rätt till denna fullhet.

Benedikt XVI visar på hur förvirringen kring celibatet finner sina rötter i Luthers syn på förhållandet mellan Gamla och Nya testamentet. Det kultiska ämbetet i Gamla testamentet var, för Luther, ett uttryck för ”lagen”, upphävt i det nya. En radikal motsättning skapades som senare letade sig in i den katolska kyrkans tänkande på 1900-talet då prästen alltmera sågs som en ”ordets man”. En fullbordan av det kultiska ämbetet, en ”pneumatisk övergång” från gammalt till nytt hade för många då, enligt Benedikt XVI, blivit ”obegriplig”. Man kunde inte se hur de gammaltestamentliga prästernas funktionella avhållsamhet kunde förvandlas till en ”ontologisk avhållsamhet” i det nya förbundet, där prästen inte längre är en gift man som efter perioder av avhållsamhet utför kultiska handlingar utan en man som lever i ett permanent tillstånd av gudstjänst i och med ett dagligt firande av eukaristin. Det nya förbundets präst kan i kraft av sitt celibat, enligt Benedikt XVI, förena hela sitt liv med de gudomliga mysterierna.

Kardinal Sarah adresserar diskussionerna i samband med Amazonassynoden. Han argumenterar kraftfullt mot föreställningen att prästvigning av ”prövade gifta män” skulle lösa något av kyrkans problem. Liknande vigningar har tidigare skett ”i undantag” men om man börjar med undantag i en region där kyrkan är ung berövar man folket där förståelsen för ämbetets fullhet. Kyrkan har aldrig gjort så. Sann evangelisering inkluderar alltid undervisning om celibatets värde och sambandet med prästämbetet. Läsaren får sedan den rörande bilden av hur katoliker i avlägsna byar i Guinea, där prästerna fördrivits, höll tron levande genom skickliga kateketer, lekmän, som utan att ha klerikaliserats fick folket att bevara tron och i jublande glädje fira eukaristi de få gånger en präst kom. Att prästviga gifta män för att fylla tomrum, som vi borde be Gud att fylla, skulle, enligt Sarah, innebära en funktionalisering av ämbetet och en underminering av dopet och konfirmationens sakrament. Människan skulle konstituera ett ”surrogatprästerskap” och så göra sig självständig från den Guds gåva som varje kallelse är.

Boken är kärnfull, förvånande kreativ och fräsch i sin argumentation, ja briljant. Men framförallt är den djupt helhjärtad, en frukt av två människors celibatära Kristusnärhet.

F Joakim Breding

Kardinal Robert Sarah: Ur djupen av våra hjärtan, Catholica, 2020