Svenska läkare alltjämt delade i synen på dödshjälp

I dagarna har läkarnas fackförening Läkarförbundet publicerat en nyligen genomförd enkät bland medlemmarna om synen på dödshjälp. Svaren visar att läkarkåren är fortsatt splittrad när det gäller inställningen till dödshjälp.

Läkarförbundet skickade i höstas ut en enkät till 6 800 medlemmar, och knappt hälften svarade. Av svaren framgår att fyra av tio läkare är positiva till legalisering av dödshjälp medan något färre – 34 procent – är negativa. Återstående svarade ”vet ej”.

Förra gången en liknande undersökning bland svenska läkare gjordes var 2007, och opinionsläget inom läkarkåren har inte rört sig nämnvärt. Den fråga läkarna då fick ta ställning till var om de skulle kunna tänka sig att förskriva dödliga doser av ett läkemedel till en patient som är terminalt sjuk och som lider svårt. Drygt en av tre läkare, 34 procent, svarade då ja, medan 39 procent var negativa. Andelen osäkra var den samma som den nya undersökningen – 25 procent.

Vill inte vara bromskloss

Till Läkartidningen säger ordföranden i förbundets etik- och ansvarsråd, Torsten Mossberg, att resultatet av undersökningen har föranlett en viss uppmjukning i fackföreningens inställning till dödshjälp, som man tidigare varit tydligt emot.

– Vi har diskuterat det i etik- och ansvarsrådet först och sedan i styrelsen. Jag har föreslagit att vi ska vara lite mer ödmjuka och ha en öppnare attityd när det gäller en utredning av något slag. Det har jag fått gehör för. Vi inte hålla emot på ett så kategoriskt sätt som det har uppfattats tidigare.

– Nu har vi en mer ödmjuk attityd och att vi förstår att det finns läkare som skulle vilja ha en lagstiftning och därför kommer vi att fortsätta diskutera frågan. Vi ska inte uppfattas som en bromskloss på samma sätt som tidigare.

Även organisationen Svenska läkaresällskapet bearbetar i samarbete med Karolinska institutet just nu svaren från en undersökning om läkares inställning till dödshjälp. I november i fjol postades en enkät om dödshjälp till ett urval av svenska läkare och resultaten väntas i slutet av juni.

(Läkartidningen, Svenska Läkaresällskapet, Dagens Medicin)