Sankt Josef, hjälp och beskydda oss!

Under detta år som är vigt speciellt till den helige Josef får vi lita på hans förbön och hjälp i all vår nöd och i alla våra behov. Enligt traditionen är just onsdagen Josefs egen dag. Vi ber om hans förbön och beskydd för alla sjuka och andra som på ett eller annat sätt drabbats av pandemin. Många har lidit under det gångna året av att det har varit svårt att kunna delta i den heliga mässan. Från stiftets sida och i samarbete med andra kyrkor och samfund har vi gång på gång påtalat den orättvisa som drabbar dem som vill samlas till gudstjänst, till skillnad från dem som är med i andra sammanhang. Naturligtvis måste vi göra allt för att hindra smittspridning, men samtidigt är den restriktion som infördes i slutet av november, och som när detta skrivs fortfarande gäller, absurd och utgör ett hot mot den i regeringsformen lagstadgade religionsfriheten.

När ingenting annat hjälper tar vi därför vår tillflykt till bönen och ber om den helige Josefs hjälp:

Sankt Josef, hjälp och beskydda oss

i denna tid av pandemi.

Håll din hand över alla sjuka

och dem som vårdar de sjuka.

Styrk och uppmuntra alla som lider

och kämpar.

Gör det möjligt för fler att delta i mässan.

Ge de döende tröst och kraft.

Hjälp oss att tjäna Jesus ännu trognare,

han som med dig, Fader, i den helige Andes enhet lever och råder i all evighet, amen.

Under denna pandemi är det viktigt att vi växer djupare in i bönens gemenskap med Gud. Tänk om vi kunde se på denna tid som en andlig reträtt, då vi lär oss att be och förtrösta på Gud. Då har det inte varit förgäves. Den helige Josef är en god läromästare i bön enligt Teresa av Avila. Just genom sin lydnad och tystnad hjälper han oss att förbli öppna för Gud och vad han vill säga och göra. Vi får se på honom som den som ber för oss och våra behov under denna svåra tid. Vi längtar alla efter att flera skall kunna delta i mässan. Samtidigt måste vi göra allt för att hindra smittspridning. Vissa betonar det ena mer än det andra. Det har gett upphov till diskussion i våra församlingar. Skall man lyda myndigheternas förordningar även om man ser dem som orättvisa? Ibland vet vi inte hur vi skall bete oss eller hur vi skall kunna påverka myndigheterna att ta mer hänsyn till våra rättmätiga krav. Men en sak vet vi: Vi kan alltid be om Guds hjälp i alla våra trångmål. Vi kan alltid lita på honom. Vi kan alltid be om sankt Josefs beskydd i våra svårigheter och ta honom som förebedjare.

+ Anders Arborelius OCD