Biskop Anders Arborelius utsedd till apostolisk visitator i Köln

Kardinal Woelki av Köln

Biskop Anders fick den 26 maj påve Franciskus uppdrag att företa en visitation i ärkestiftet Köln i Tyskland. Bakgrunden är den skarpa kritik som riktats mot stiftet, och ärkebiskopen kardinal Woelki personligen, för hur man tidigare hanterat sexuella övergrepp i stiftet. Också ärkebiskopen av Hamburg, Stefan Hesse, som var generalvikarie i Köln 2012-2015, samt hjälpbiskoparna Dominikus Schwaderlapp och Ansgar Puff berörs av kritiken.

De två utsedda visitatorerna – den andre är biskopen av Rotterdam, Johannes van der Hende – skall under nästa vecka göra sig en bild av den komplicerade pastorala situationen i ärkestiftet Köln och samtidigt undersöka, hur stiftsledningen hanterat rapporter om sexuella övergrepp. Woelki, som blev ärkebiskop i Köln 2015, anklagas för att ha känt till fallen med två präster, utan att enligt reglerna inleda en kanonisk undersökning eller rapportera till Vatikanen.

De två kommer att tala med olika personer med insikt i ärkestiftet Köln för att undersöka den pastorala situationen som nu råder i ärkestiftet, samt för att undersöka frågan hur stiftet har behandlat de klagomål som framförts om sexuella övergrepp som begåtts av präster och andra kyrkligt anställda. En rapport kommer sedan att skickas till Vatikanen.

Bristfällig hantering

Sedan drygt ett år pågår en strid i Kölnstiftet om frågan, vem som skyddat de anklagade prästerna och mörkat saken. Advokatbyrån Westphal Spilker Wastl uppdrogs 2019 att undersöka stiftets personalfiler från 1975 och framåt för att se, hur övergreppsfallen kunnat gömmas undan och undgå att lagföras. Stiftets jurister underkände advokatbyråns rapport som rättsosäker, och Woelki uppdrog då åt lagexperten Björn Gercke att göra en ny utredning. Gerckes rapport presenterades i mars i år. Den omfattar åren 1975-2018, undersöker 236 ärenden och identifierar bristfällig hantering hos ansvariga handläggare.

Två av dem har sedan dess fått avgå, hjälpbiskopen Dominikus Schwaderlapp och prästen Günter Assenmacher. Woelki själv fritas från ansvar i rapporten. Han hade i december 2020 bett påven pröva hans beslut i ett av ärendena. Hamburgs ärkebiskop Hesse och hjälpbiskopen Schwaderlapp har anklagats för fel i handläggningen av ärendena och erbjöd påven i februari i år att avgå. Kollegan Ansgar Puff har avgått på egen begäran.

Påvens beslut

Uppgiften för de två apostoliska visitatorerna är att reda ut förhållandena och klarlägga ansvarsfrågorna. De kan också föreslå åtgärder för påven, som är den som beslutar hur Vatikanen eventuellt kommer att agera. Kardinal Woelki välkomnar påvens vilja att genom den apostoliska visitationen göra sig en egen bild av den oberoende utredningen och dra sina slutsatser.

– Jag kommer att stödja kardinal Arborelius och biskop van der Hende i deras arbete med mitt fulla engagemang. Jag välkomnar varje åtgärd som bidrar till en konsekvent upparbetning, säger kardinal Woelki.

Den 16 juni håller Kölns stiftsråd sitt nästa möte. Också rådet är positivt till den förestående visitationen och har inbjudit de två visitatorerna till mötet. Eventuell information om den apostoliska visitationen kommer så småningom att meddelas av Vatikanen.

Kaj Engelhart/Vatican News/CNA/Domradio