Visitationen i Köln avslutad

Foto: Daphne vad Roosdaal

Den veckolånga apostoliska visitationen i ärkestiftet Köln är nu över, och de två visitatorerna, kardinal Anders Arborelius och biskop Johannes van den Hende av Rotterdam, lämnar Tyskland.

Visitationens samtal påbörjades tisdagen den 8 juni, då visitatorerna mötte några av dem som utsatts för sexuella övergrepp av präster verksamma i ärkestiftet. Efter det följde samtal med lekfolk, företrädare för olika församlingar, samt präster och biskopar.

De bägge visitatorerna har uttryckt stor tacksamhet till alla som varit beredda att komma till samtal, samt till alla dem som yttrat sig i brev eller med e-post.

Under visitationen firades varje morgon en mässa, då de två biskoparna särskilt frambar alla dem, som varit berörda av visitationen, samt hela ärkestiftet, i sina böner. Två pärmar, med den korrespondens som tagits emot, ställdes intill altaret inför varje mässa som ett synligt tecken på mässintentionen.

Den rapport, som visitatorerna nu kommer att sammanställa, kommer att ställas till påvens förfogande och kommer inte att offentliggöras.

Foto: Daphne van Roosdaal