Nya regler för den extraordinarie formen av den romerska riten

Påve Franciskus har formulerat nya normer för hur den extraordinarie formen av den romerska riten får firas och gestaltas samt vilken roll som tillkommer den. Frågan blir nu biskoparnas ansvar.

Med dekretet Traditiones custodes – om användningen av den romerska liturgin före reformen 1970 lägger påven fast den ordinarie mässformen som den romerska ritens ”enda uttrycksform”. Samtidigt bestämmer han att den mer omfångsrika extraordinarie formen av den romerska riten, som påve Benedikt XVI tillät 2007 så länge det fanns en fast grupp troende som bad om att mässan skulle firas i denna form, numera endast får firas med den lokale biskopens tillåtelse.

Resultat av frågor till stiften

Av dekretet framgår att Vatikanen genomfört en utfrågning om praxis kring den extraordinarie formen sedan den tilläts 2007 i alla lokala kyrkor. Svaren som inkommit från olika stift ligger till grund för påvens beslut att införa strängare regler för denna liturgiska praxis. Kärnan i de nya reglerna är stiftsbiskopens roll som bevarare av traditionen och enheten i sitt stift. ”Därför är det hans uteslutande kompetens att tillåta användningen av Missale Romanum från 1962 i stiftet, med hänsyn till Heliga stolens riktlinjer”, heter det i dekretet.

Biskopen har rollen som ”moderator, främjare och väktare”; han måste säkerställa att i hans förvaltningsområde de grupper som firar mässan i den extraordinära formen ”inte utesluter giltighet och legitimitet i liturgireformen, Andra Vatikankonciliets uttalanden och det påvliga läroämbetet”. Påven formulerar uttryckligen att varje biskop ska se till att inte tillåta ”att nya grupper grundas”. Biskopen bestämmer vidare den plats där den extraordinarie formen får firas och på vilka dagar. Han skall också pröva huruvida firandet av den extraordinarie formen verkligen är till nytta för den ”andliga tillväxten” i de församlingar som kanoniskt skapats för dessa troende och, utifrån detta, om de skall bevaras eller inte. De präster som redan firar mässan enligt den extraordinarie formen måste nu vända sig till biskopen för att få fortsätta med det.

Kaj Engelhart / Vatican News