Vatikanen svarar judiska kritiker

Påve Franciskus på besök i Stora synagogan i Rom, 2016

Kardinal Kurt Koch, ordförande i Påvliga rådet för kristen enhet, som också handlägger ärenden som berör kyrkans relation till judarna, har svarat två tongivande rabbiner som riktat kritik mot påve Franciskus katekes i generalaudiensen den 11 augusti.

Kardinal Koch förklarar att påven i sitt anförande ”inte nedvärderade Torah”. Påven försäkrar eftertryckligt att Paulus inte stod i motsättning till den mosaiska lagen. Tvärtom, ”Paulus följde lagen, betonade dess gudomliga ursprung och tillerkände den en roll i frälsningshistorien”. I ljuset av detta skall inte frasen ”Lagen ger inte liv, det erbjuder inte löftets fulländning” lösas ut ur sitt sammanhang utan måste ”ses inom hela den paulinska teologins ramverk”.

”Den bestående kristna övertygelsen är att Jesus Kristus är den nya vägen till frälsning. Men det innebär inte att Torah förminskas eller inte längre erkänns som ’vägen till frälsning för judarna’”, skriver Koch. Han påminner om påvens ständiga positiva uttalanden om judarna, som ingalunda skulle antyda att han är på väg tillbaka till en ”föraktets doktrin”.

Tvärtom ”respekterar påven fullt ut judendomens fundament och strävar ständigt att fördjupa banden av vänskap mellan de två trostraditionerna”, skriver kardinal Koch.

(Vatican News)