Stiftets arbete inför världssynoden börjar

Inom kort påbörjas arbetet i Stockholms katolska stift inför biskopssynoden i oktober 2023, som kommer att handla om den synodala processen.

Arbetet inför synoden sker i olika etapper, där det börjar inom varje stift och fortsätter i olika världsdelar, för att sedan avslutas på biskopssynoden i Rom i oktober 2023. Den officiella starten sker i Rom redan på söndag den 10 oktober, då påve Franciskus firar mässa i Peterskyrkan. En vecka senare är det tänkt att samtliga stiftsbiskopar ska ansvara för att synodarbetet påbörjas i deras respektive stift.

Stramt tidsschema

I Stockholms katolska stift kommer en arbetsgrupp bestående av biskopsvikarie f. Andrés Bernar, jesuitpater Ulf Jonsson, stiftets kommunikationschef Kristina Hellner samt stiftets kommunikatör Anna Sandberg att leda synodsarbetet. Kristina Hellner berättar för Katolskt magasin att utförlig information om synodarbetet kommer att publiceras på stiftets hemsida i slutet av nästa vecka, och att planeringsarbetet är igång.

– Vi arbetar just nu med att konkretisera Vatikanens förberedelsedokument och kommer inom kort att skicka ut de tio frågeställningarna till stiftsorganen. Därefter sammanställer arbetsgruppen ett informations- och frågepaket till stiftets alla församlingar, missioner och ordnar i slutet av november.

Kyrkoherdarna och församlingarnas pastoralråd kommer i utskicket att ombes hålla två synodsmöten före sista februari, där alla i församlingen inbjuds att dryfta de tio frågeställningarna. Kristina Hellner berättar att förhoppningen är, att var och en av församlingarna sedan skriftligt sammanfattar det som sagts och återkopplar till arbetsgruppen.

– De som inte har möjlighet att medverka på mötena kommer att kunna svara på Vatikanens frågeställningar på egen hand och skicka in dem till en särskild e-postadress för detta syfte (synod@katolskakyrkan.se), säger Kristina Hellner.

Vidare till Nordiska biskopskonferensen

Arbetsgruppen har sedan fram till slutet av mars på sig att sammanfatta resultaten av alla diskussioner i ett dokument, som Vatikanen uttryckligen bett bara ska omfatta tio sidor. Dessa resultat kommer sedan att vidareföras till de olika biskopskonferenserna, som vidareförmedlar en sammanfattning till synodsekretariatet i Rom. Sekretariatet sammanställer svaren till ett arbetsdokument som blir underlaget för en andra fas av globala överläggningar – då i biskopskonferenserna i varje världsdel. Resultaten av dessa blir sedan arbetsunderlaget för biskopssynoden i Rom 2023.

De dokument som publicerats inför synoden (se www.synod.va) är tänkta att underlätta arbetets gång och fungera som en ”hjälp, och inte en instruktion”, poängteras från Vatikanen.