Tradition, rättvisa och döden. Essäer om det begripliga.

red. Normunds Kamergrauzis, Stockholms domkyrkoförsamling, 2021

När jag var ung kom antologier att bli en ingång för mina funderingar kring mina livsval och utvecklandet av mina intresseområden. Det var dessa antologier som kom att bereda vägen för min personliga reflektion; essäer kom att bli vägledande för mig som en sökande person.

Storkyrkan i Stockholm arrangerar ett öppet samtalsforum för dagens människa, ung som gammal, kallat Katedralakademien. Genom flera seminarieserier från 2014 till 2020, under före detta domprosten Hans Ulfvebrands ledning, har man erbjudit samtal och diskussioner kring ett övergripande tema och till dessa bjudit in föredragshållare med genomgående hög kompetens. Två böcker har hittills givits ut som dokument från dessa föreläsningsserier.

I den andra samtalsserien, som är aktuell i denna bok, har man tagit upp mottagarperspektivet. Man frågar sig hur människan tar emot mötet med Gud, vilket återspeglas i boktiteln. Boken är disponerad så att avsnittet som täcker frågeställningen Tradition upptar nästan halva boken, medan frågeområdena Rättvisa och Döden tilldelas varsin fjärdedel. Sjutton föreläsare bidrar med varsin essä som är tänkt att återspegla föreläsningen. Här betraktas Svenska kyrkans tro från en annan synvinkel som rör de traditioner som fört fädernas och mödrarnas erfarenheter vidare genom tiden fram till dagens mångkulturella och polyfona värld, rättvisefrågan och olika förhållningssätt till döden.

Jag tror att det är av värde för tillägnelsen av denna antologi att man uppmärksammar målet för projektet. Redaktören har på bokens baksida skrivit: ”Men innan vi försöker svara på våra existentiella frågor låt oss reflektera över hur de kan förstås.” Det handlar alltså om vägen till förståelse av de ämnen som behandlas.

Thomas Nordlöf