Omfattande reform av Vatikanens statsförvaltning

Påven Franciskus presenterade i lördags den väntade reformen för den romerska kurian, Vatikanens statsförvaltning. Den nya modellen öppnar bland för ledarpositioner inom kurian för lekfolk och lyfter fram evangelisering som den centrala prioriteringen.

I ett femtiofyra sidor långt dokument, än så länge enbart på italienska, presenterades den nya apostoliska konstitutionen den 19 mars, den helige Josefs högtid och på dagen nio år efter att Franciskus installerades som påve 2013. Dokumentet är kulmen på nära nio års arbete inom kardinalskollegiet, som redan då de samlades för att välja en ny påve 2013 klargjorde att de önskade förbättra och decentralisera styrningen av kyrkan.

Många av reformerna är redan genomförda, men nytt är att samtliga kongregationer, råd och sekretariat nu alla kommer att heta dikasterier, till exempel kommer troskongregationen framöver att byta namn till dikasteriet för trosfrågor. Nytt är även att lekfolk kommer att kunna leda kurians arbete och inneha det högsta ämbetet i varje dikasteri, utom dikasteriet för evangelisation, som påven själv kommer att leda, vilket är helt nytt. Bland andra nya regler finns en ny obligatorisk pensionsålder för de cirka tvåtusen femhundra anställda på åttio år. Dessutom kommer biskopar och präster, som verkar inom kurian, nu att ha en ämbetslängd om fem år som kan förnyas maximalt en gång, och efter det kommer de att återvända till sina stift. Samma mandatperiod kommer att gälla ledande ställningar som prefekter, sekreterare och undersekreterare. Dokumentet innehåller även en ambition om att kurian ska arbeta direkt med de lokala stiften och inte, som hittills, inta en plats mellan påven och biskoparna.

Med titeln Praedicate evangelium (Förkunna evangeliet), betonar det nya dokumentet att evangelisering är kyrkans centrala uppgift. ”Reformen av den romerska kurian sätts också i sammanhang med kyrkans missionssyfte”, står det i ingressen till texten. Den nya konstitutionen kommer att träda i kraft på pingstdagen den 5 juni och ersätter påven Johannes Paulus II:s konstitution från 1988, Pastor bonus (Den gode herden).

(Vatican News)