Skarp kritik mot etableringsstopp för konfessionella friskolor

Foto: Wikimedia Commons

Regeringens förslag om att helt förbjuda nya konfessionella friskolor möter hård kritik i ett yttrande från stiftet. Även många andra remissinstanser, däribland diskrimineringsombudsmannen, Sveriges kristna råd och Kristna friskolerådet, är kritiska till förslaget.

Det var i mitten av april som utbildningsdepartementet presenterade det förslag, som utbildningsminister Lina Axelsson Kihlbom redan hade flaggat för i ett antal uttalanden: att helt sätta stopp för etablering av nya konfessionella friskolor från och med januari 2024. Förslaget har nu varit ute på remiss, och kritiken har inte låtit vänta på sig i de svar som inkommit.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) hänvisar, som många andra remissinstanser, till Europakonventionens diskrimineringsförbud och skriver: ”Enligt DO framstår förslaget därför inte som lämpligt, nödvändigt eller proportionerligt. De problem som promemorian har identifierat i relation till verksamheter med konfessionell inriktning kan åtgärdas genom mindre ingripande åtgärder […]”

Även Kristna friskolerådet är hårda i sin kritik och menar att det är ”ytterst oroande att regeringen kan presentera ett förslag med omfattande inskränkningar av mänskliga rättigheter, med skäl som nästan helt saknar faktaunderlag”, samt att den promemoria som skickats ut “bygger på antaganden och fördomar”.

”Extremposition”

Svenska kyrkan påpekar i sitt yttrande att ”Om dagens tillsyn bedöms som otillräcklig borde i så fall tillsynen i stället förstärkas”, och Sveriges kristna råd (SKR) avstyrker förslaget helt. ”Vi anser att den föreliggande promemorian har betydande brister och att den inte utgör ett tillförlitligt underlag för förslaget”, skriver SKR.

Stockholm katolska stift framhåller i sitt yttrande att Sverige redan ur ett internationellt perspektiv utmärker sig negativt ”när det gäller respekten för föräldrars rättigheter inom skolväsendet” och intar en ”extremposition” vad gäller ”inskränkningar i familjens rätt att ge barnen en utbildning och undervisning som överensstämmer med den egna religiösa övertygelsen”.

(Dagen, Stockholms katolska stift)

Hela stiftets yttrande kan läsas här >>