För livet – alltid!

 

Domen i USA:s högsta domstol gällande målet Dobbs mot Jackson leder förhoppningsvis till lagstiftning som skyddar liv, kvinnors rättigheter och moderskapet, skriver Andrea Tornielli, chefredaktör för Vatican News.

Efter nästan ett halvt sekel ogiltigförklarade Högsta domstolen i USA tidigare beslut som har lett till att abort på egen begäran har legaliserats i hela landet. Fredagens dom ger nu istället delstaterna befogenhet att lagstifta i frågan, vilket kan ge en möjlighet till att reflektera över livet, skyddet av de försvarslösa och avvisade, kvinnors rättigheter och skyddet av moderskapet.

Detta är ämnen som påve Franciskus redan från början av sitt pontifikat har uttalat sig starkt och otvetydigt om. I Evangelii gaudium, det dokument från 2013 som skissade den nuvarande biskopen av Roms ”vägkarta”, kan vi läsa följande:

”Till de sårbara som kyrkan bryr sig om med en särskild kärlek och omsorg hör de ofödda barnen, de som är de mest försvarslösa och oskyldiga bland oss. I dag försöker man förneka dem deras mänskliga värdighet och göra vad man vill med dem, döda dem och instifta lagar som förhindrar att någon står i vägen för detta. Som ett sätt att förlöjliga kyrkans ansträngningar att försvara deras liv görs ofta försök att framställa kyrkan som ideologisk, skum och konservativ. Men försvaret  för det ofödda livet är nära förbundet med försvaret av alla andra mänskliga rättigheter. Det är oupplösligt förenat med övertygelsen om att varje människa alltid är helig och okränkbar i alla situationer och under hela sin utveckling. Människor är ändamål i sig själva och aldrig medel för att lösa andra problem.” (Evangelii gaudium, §213)

En seriös och gemensam reflektion över livet och skyddet av moderskapet kräver att vi flyttar oss bort från logiken utifrån motsatta extremismer och politisk polarisering, som ofta – tyvärr – följer av diskussioner i denna fråga och förhindrar sann dialog.

Att vara för livet innebär till exempel alltid att vara orolig om mödradödligheten ökar. Enligt data från Centers for Disease Control and Prevention (CDC) har mödradödligheten i USA ökat från 20,1 dödsfall per 100 000 levande födda 2019 till 23,8 år 2020. Och påfallande nog var mödradödligheten 2020 för svarta kvinnor 55,3 dödsfall per 100 000 levande födda, nästan tre gånger så hög som för vita kvinnor.

Att vara för livet betyder alltid att fråga hur man kan hjälpa kvinnor att välkomna nytt liv. Enligt statistik i USA lever cirka 75 procent av kvinnorna som gör abort i fattigdom eller har låga löner. Och endast 16 procent av de anställda i den privata industrin har tillgång till betald föräldraledighet, enligt en studie publicerad i Harvard Review of Psychiatry den 9 mars 2020. Nästan var fjärde nybliven mamma har inte rätt till betald ledighet, utan tvingas att återvända till arbetet inom tio dagar efter förlossningen.

Att vara för livet innebär också alltid att försvara livet mot hotet från skjutvapen, som tyvärr har blivit en av de vanligaste dödsorsakerna för barn och ungdomar i USA.

Vi måste därför hoppas att debatten efter domen i USA:s högsta domstol inte reduceras till en ideologisk konfrontation, utan får oss alla – på bägge sidor av Atlanten – att reflektera över vad det innebär att välkomna livet, att försvara det och att främja det med nödvändig lagstiftning.

Andrea Tornielli
Vatican News
(översatt och publicerat med tillstånd)

Se även ledartexten i Katolskt magasin 4/2022 (2022-05-25)