Nordiska biskopskonferensen publicerar sammanfattning av synodsvaren

Den nordiska biskopskonferensen har i dagarna skickat in synodsvaren från de nordiska länderna, sammanslagna i ett dokument, till generalsekretariatet för synoden i Rom.

Det sammanfogade dokumentet, som kan läsas i helhet på engelska via länken nedan, är drygt fyra sidor långt, och är biskopskonferensens sammanfattning av de svar som kommit in från församlingar, ordnar, stiftsorgan, andra grupper samt enskilda troende i de nordiska stiften och prelaturerna Trondheim och Tromsø.

Sammanfattningen börjar med att påpeka att de nordiska länderna täcker runt en niondedel av Europas territorium, men att endast runt 1,5 procent av befolkningen utgörs av katoliker. Man påminner också om att många troende har hundratals kilometer till närmaste katolska kyrka och att en del synodsamtal därför varit digitala eller gjorts i form av webbundersökningar. Dessutom, påpekar man, består kyrkan i de nordiska stiften av över hundra olika nationaliteter, och att de etniska och framför allt språkliga skillnaderna är en utmaning för kommunikationen.

Tydligt budskap

Bristen på enhet är något som präglat i stort sett alla svar, skriver biskopskonferensen; det finns en känsla av att kyrkan är delad i olika grupper och inriktningar, snarare än att de troende är del av en församling, ett stift och en världskyrka. Oro över barn och unga uttrycks också – hur kan man få dem att mer aktivt ta del av liturgin? De troende efterlyser också en kyrka som vågar tala ut och samtala även om svåra frågor, som sexuella övergrepp inom kyrkan, samkönade förhållanden och transsexualitet, men även interna stötestenar som firandet av 1962 års mässa.

Att mission och evangelisering bör genomsyra allt är ett annat budskap, liksom en tydlig efterfrågan på formering, kurser och utbildning inom liturgi och tron. Den ekumeniska situationen framhålls som något positivt; man upplever att dialogen med andra kyrkor och samfund är god och uppriktig.

Fortsatt arbete

Generalsekretariatet i Rom kommer nu att sammanfatta materialen från alla världens biskopskonferenser. Därefter följer möten på kontinentnivå, som till slut kommer att leda fram till det arbetsunderlag som ska användas på biskopssynoden i Rom i oktober nästa år.

Vad gäller Stockholms katolska stift kommer den kontaktgrupp, som varit ansvarig för att sammanställa svaren, att samla alla konkreta förslag som framkommit och som av utrymmesskäl inte kunde tas med i sammanfattningen. Dessa kommer inom kort att listas och publiceras så att både församlingar och pastoralråd kan ta del av dem.

Sammanfattningen av synodsvaren från vårt stift (som kan läsas via denna länk) kommer att presenteras för alla stiftets präster och diakoner i september. Därefter kommer stiftsledningen att ta ställning till hur man konkret kan gå vidare för att följa upp och bearbeta alla tankar, synpunkter och idéer som har förts fram i materialet.

Läs nordiska biskopskonferensens synodsvar här >>