Att förtiga händelser är inte vägen framåt

På de bakre sidorna i varje nummer av Katolskt magasin, under den vinjett som kallas kyrktorget, återfinns notiser om lokala händelser i stiftet. Det rör sig om vallfärder, diakonvigningar, konferenser och många lokala initiativ på församlingsnivå. Bakom kulisserna görs ett tämligen tids­krävande, uppsökande arbete av redaktionen, för att kunna ge våra läsare relevanta texter och bilder. Det skickas också in bidrag, spontant skrivna av våra läsare, och dessa försöker vi ta med i mån av plats. På detta sätt hjälper kyrktorget till att, tillsammans med övrigt material i tidningen, spegla vad som sker i Stockholms katolska stift ända ner på gräsrotsnivå.

En av kyrktorgets notiser i förra numret (Km 7/2022), ”Premiär för katolsk närvaro i Prideparaden”, gav upphov till kraftiga reaktioner hos en handfull läsare som hörde av sig till redaktionen – några mycket upprörda, andra mer undrande till vad en sådan notis gör i Km. Man reagerade också på rubriksättningen och menade att den gav uttryck för en bejakande inställning till nyheten. I sak är rubriken sann – det är, oss veterligen, första gången ­katoliker öppet tågar med i en Pride­parad i Sverige – men vi medger att rubriken var olycklig och lätt kunde misstolkas.

Priderörelsen, till vilken Prideparaden hör, går emot katolska kyrkans lära på ett flertal punkter, vilket Km tidigare har rapporterat om i artiklar och notiser (läs till exempel i Km 1/2020). Av den anledningen menade några av dem, som hörde av sig till redaktionen, att notiser om katolikers medverkan i Pride inte alls ska förekomma i Km. Andra ställde sig frågande till att Km valt att återge skribentens positiva ordalag, samt att vi i samband med notisen inte tydliggjorde kyrkans lära om sexualitetens plats inom äktenskapet mellan en man och en kvinna, genom att citera Katolska kyrkans katekes. Detta, menade de, gjorde Km:s ställning till Priderörelsen oklar.

Till dessa läsare – och alla andra – vill vi klart och tydligt framhålla att Katolskt magasin inte i någon fråga tar egen ställning eller driver en egen linje. Redaktionen följer de statuter som Km:s ägare, Stiftelsen Katolsk Kyrkotidning, tagit fram och som har godkänts av biskop Anders Arborelius.

Dessa inleds med orden ”Katolskt magasin är ett kommunikations- och informationsorgan för i första hand i Sverige boende katoliker”. Därefter nämns Km:s mer specifika uppgifter och till dessa hör bland annat att återspegla den katolska kyrkans liv i Sverige och i världen, att belysa kultur- och samhällsliv ur ett katolskt perspektiv, samt att granska händelser och förhållanden inom kyrka och samhälle (statuterna i sin helhet går att läsa på katolsktmagasin.se).

Om den politiska agendan bakom Pride­rörelsen har vi skrivit tidigare och gör det ännu en gång i detta nummer (sidorna 14–15). Men i år var första gången som deltagare – grupperade som katoliker – gick med i Prideparaden, och vi menar att Km bör informera om att detta sker även i Stockholms katolska stift och inte bara i andra länder. Vi menar också att våra läsare är kapabla att hantera en kort notis om något som står i kontrast till katolska kyrkans lära, utan att Katolska kyrkans katekes citeras intill. Att förtiga händelser inom kyrkan är inte vägen framåt. Det, om något, har vi lärt oss de senaste decennierna.

Helena D’Arcy
chefredaktör