Färre än hälften av präster i USA ”litar” på sin biskop

Foto: Philos009298/Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71357135

En ny undersökning bland katolska präster visar att färre än hälften har förtroende för sin biskop. Samtidigt svarar åtta av tio att de ”frodas” som präster.

Glada över att verka som präst men överväldigade av alla uppgifter. Så svarar en majoritet av de 3 516 präster från hundranittioett olika stift i USA, som nyligen besvarade en undersökning gjord av Catholic University of America.

På frågan om hur nöjda de var med sitt arbete låg prästerna i genomsnitt högt över genomsnittet för alla yrkesgrupper i USA, och åttiotvå procent rapporterade att de trivs mycket bra som präster. Än mer nöjda visade sig biskoparna vara med åttiotre procent. Trots detta höga resultat rapporterade fyrtiofem procent av prästerna åtminstone ett tecken på utbrändhet, och en av tio visade allvarliga tecken. Markant färre ordenspräster än stiftspräster visade tecken på utbrändhet, medan yngre präster var mer drabbade än äldre.

Brist på förtroende

Färre än hälften av prästerna visade sade sig ha förtroende för sina överordnade, vilket gällde både deras egen biskop (fyrtionio procent) och biskopskollegiet som helhet, som bara en av fyra präster hade förtroende för. Speciellt oroade var prästerna över att de skulle bli felaktigt anklagade för sexuella övergrepp och att de då inte skulle få hjälp av sin biskop. Den orsak flest uppgav till både utbrändhet och brist för förtroende för biskoparna var övergreppskrisen inom kyrkan.

(The Tablet, Aleteia)