Påve Franciskus tal inför Påvliga rådet för kommunikation – ett statement?

Påve Franciskus och James Martin S.J. den 12 november. Foto: Vatican News

HBTQ-frågor är sedan länge ett känsligt ämne inom många kristna kyrkor och samfund och har på många ställen lett till konflikter och motsättningar. Katolska kyrkan är härvidlag inte förskonad. Jesuitprästen James Martin S.J. har gjort sig känd för att vara en av de mest talföra förespråkarna inom katolska kyrkan för HBTQ-personer. Förutom att vara en präst som ofta vänder sig till katolska HBTQ-personer och deras familjer och vänner är James Martin författare och redaktör på jesuiternas tidskrift America Magazine.

I sin bok Building a Bridge (2018) beskriver James Martin hur katolska kyrkan och HBTQ-personer kan bygga en relation av respekt, medkänsla och mottaglighet och via dialog därigenom nå försoning och kärlek. I inledningen till sin bok beskriver James Martin attacken sommaren 2016 på en gayklubb i Orlando, Florida då en beväpnad man stormade in och dödade fyrtionio personer. James Martin beskriver hur hela USA sörjde, men han lade också märke till att bara en handfull av USA tvåhundrafemtio katolska biskopar kom sig för att kommunicera med orden gay eller HBTQ i sina uttalanden efter dådet. För James Martin synliggjorde detta hur osynligheten av HBTQ-samhället fortfarande gör sig gällande inom många av katolska kyrkans områden. ”Denna händelse hjälpte mig att förstå något på ett nytt sätt: att evangeliets budskap inte kan fullföljas om en del av kyrkan är avskild från alla andra delar. Mellan de två grupperna – HBTQ och den institutionella kyrkan – har det bildats en klyfta över vilken det krävs att bygga en bro.” James Martin är även chefredaktör för hemsidan Outreach, en resurs som förmedlar nyheter och information och riktar sig till HBTQ-katoliker.

Mot bakgrund av detta är det värt att uppmärksamma det tal som påven den 12 november höll inför plenarförsamlingen för Påvliga rådet för kommunikation, i vilket påve Franciskus framhåller vikten av värderingar och samtidigt påpekar, att man inte kan ägna sig åt kommunikation utan att samtidigt kommunicera sina värderingar och att dessa värderingar ska vara ett med ens liv, även om det innebär risker. Kristna värderingar är de värden som ska leda oss framåt, säger påven. Att han i samma tal lyfter fram James Martin tolkar jag som ett statement till stöd för James Martins pastorala verksamhet bland HBTQ-katoliker. År 2017 utnämnde påve Franciskus James Martin till rådgivare för Påvliga rådet för kommunikation, en utnämning som påven nu förlängt i fem år. Påven lyfter i talet också fram James Martin som god kommunikatör med Gud, och som därför också kan lära oss att kommunicera med Gud, och rekommenderar James Martins bok om bön, på svenska Bön: en guide till bönens värld.

Irène Nordgren