Dorothy Day på barrikaderna för Guds skull

Dorothy Day demonstrerar mot de årliga obligatoriska krigsförsvarsövningar som den amerikanska regeringen beslutade om på 1950-talet (”Operation Alert”). Hon arresterades sammanlagt fem gånger för sin vägran att delta.

Kan personer vilkas liv är fulla av trassliga vägar och felaktiga val vara helgon? Personer med mångfacetterade personligheter? Dorothy Day kan knappast reduceras till en liten helgonbild. Ett av de mest kända citaten från den amerikanska aktivisten, idag vördad som Guds tjänare, är orden mot slutet av hennes liv: ”Kalla mig inte helgon. Jag vill inte bli avfärdad så lätt. Om jag har uppnått något i mitt liv, så är det för att jag inte har tvekat att tala om Gud och hans vilja.”

Helgon brukar inte oroa sig över hur de definieras, utan snarare över att lyda sitt samvete och Guds kallelse att verka i sin tids spänningar. Deras mål är inte att splittra, men i dem brinner en av de mindre kända saligprisningarna, den som Jesus riktade till Johannes ­Döparens lärjungar: ”Salig är den som inte kommer på fall för min skull” (Matt 11:6) – vilket ibland innebär oundviklig splittring.

Många gånger befinner sig kyrkan i Johannes Döparens bojor, osäker i sin bedömning av sina barns agerande. En osäkerhet som bottnar i att se Guds rike blomma utanför det planerade trädgårdslandet. Så är det med Dorothy Day. Hennes rykte om helighet krockar stundtals med det kristna livets etablerade vägar.

Dorothy Day konstaterade själv i häftet ­Called to Holiness, tryckt 1940, ”att vara helgon är revolutionerande”. Efter en intuition hon haft sedan hon var barn, trodde hon stenhårt på behovet av en ny modell av helighet. Men hennes tid och vår tid är olika. I förra seklets USA fanns det en direkt koppling mellan den katolska tron och socialt ansvar, med ett direkt och personligt engagemang för rättvisa och civilsamhälle. Påve Franciscus skrivelser Evangelii gaudium, Laudato si’ och Fratelli tutti påminner alla om detta när han beskriver kyrkans mission.

I Dorothy Day ser vi vad Andra Vatikan­konciliet prioriterade, och som påvarna därefter förtydligat, men hos henne är det översatt till handling på fältet. Hon var följsam sin urskillning av förra seklets övergång från en kyrka i världens centrum till en kyrka i mitten av Guds rike. Guds rike som dyker upp lite varstans, och som man inte äger men känner igen, särskilt i periferierna. Guds rike som gror där det finns sprickor i världens hårda skorpa.

Det som andra såg som politiska frågor såg Dorothy Day som trosfrågor och hon förutsåg aspekter av social rättvisa som sedan blev viktiga för den katolska socialläran.

Den katolska arbetarrörelsen Catholic ­Worker Movement, som hon grundade, baserade sig på barmhärtighetsgärningarna. Nyckeln låg i att ta ansvar och i att ta hand om andra, och detta spred sig snabbt i periferierna. De byggde inte på assistans utan på att knyta an till varandra, resa sig och agera. Den outtröttliga Dorothy Days ledarskap präglades av att ha fötterna på jorden.

Var hon frånskild? Ja. Var hon feminist och anarkist? Orden dyker ofta upp i beskrivningarna av henne. I hennes liv och tankar kan man se en troende vars kärleksliv präglades av många sår och felaktiga val. Samtidigt som hon inte drog sig för att uttrycka sig ortodoxt i frågor kring relationer och äktenskap. Ärlig och krävande mot sig själv. Kapabel till kärlek, rannsakan och omvändelse.

Historiens helgon har präglats av det som var typiskt för deras tid. Dorothy Days resa är typisk för 1900-talets levnadsglada och fria kvinna. Till priset av misslyckanden avstod hon inte från uppdraget som brann i henne. Styrkan i hennes författarskap ligger i hennes liv: att ha ena foten i ordens och idéernas värld, och den andra i soppkökens, strejkernas och loppornas värld.

Det faktum att motsättningar och personligt lidande inte förlamade Dorothy Day utan snarare gav näring till hennes livsresa, är kanske den mest originella aspekten. Man kommer henne nära, och gör våra kallelser och uppdrag mer rimliga. ”Salig är den som inte kommer på fall för min skull”, utan förmår förena sin bräcklighet med Sanningens radikala kallelse.

Charlotta Smeds
redaktionschef Vatican News