”Stoppsignal” från Vatikanen mot Tysklands synodala väg

Foto: © Synodaler Weg/Max von Lachner(The Tablet, The Pillar)

I ett brev till den tyska biskopskonferensen, godkänt av påven Franciskus och offentliggjort i måndags, vänder sig tre av påvens närmaste medarbetare uttryckligen mot ett centralt beslut som tagits av den synodala vägen i Tyskland och tydliggör att det inte får genomföras.

Den synodala vägen i Tyskland fortsätter att bidra till en allt hårdare konflikt med Vatikanen. Under måndagen offentliggjorde den tyska biskopskonferensen ett brev, daterat den 16 januari, från tre av påvens närmaste medarbetare och rådgivare, kardinalerna Luis Ladaria (prefekt för dikasteriet för trosläran), Marc Ouellet (prefekt för dikasteriet för biskopar) och Pietro Parolin (Heliga stolens statssekreterare). I brevet, adresserat till den tyska biskopskonferensens ordförande biskop Georg Bätzing, förklarar kardinalerna på påven Franciskus uppdrag att den synodala vägens beslut från hösten 2022, om att införa ett ständigt synodalt råd, inte får genomföras. Att införa ett sådant råd är oförenligt med Andra Vatikankonciliets lära om kyrkan och biskopsämbetet, skriver de, eftersom det begränsar biskoparnas rättigheter och skyldigheter på ett sätt som är oförenligt med kyrkorätten.

Ständigt synodalt råd som ledningsorgan för kyrkan

I brev påminner kardinalerna om att man redan i ett tidigare uttalande från Vatikanen den 21 juli i fjol, förklarat att varken den synodala vägen eller den tyska biskopskonferensen har befogenhet att införa nya ledningsstrukturer i kyrkan. Ändå beslöts det under den synodala vägens höstmöte i september 2022 att skapa ett ständigt synodalt råd i Tyskland, som ska fungera som ett nytt, övergripande ledningsorgan för den katolska kyrkan i landet. Rådet ska enligt beslutet fungera som ett rådgivande och beslutande organ för ”alla väsentliga utvecklingar inom kyrkan”. Medlemmarna kommer att utgöras av hälften lekmän och av hälften biskopar och präster, och tillsammans ska de rådgöra och fatta beslut i alla grundläggande kyrkliga frågor.

I det nya brevet skriver de tre kardinalerna att det tilltänka rådet därmed ställer sig självt över biskopskonferensen och över de enskilda biskoparna i deras egna stift, vilket är en oacceptabel utveckling. I brevet framgår att det skickats som svar till biskoparna i fem av Tysklands tjugosju stift, som i december skrev ett gemensamt brev till påven där de framfört betänkligheter emot att delta i de förberedande arbetsprocesser som ska leda fram till inrättandet av det nya ständiga synodala rådet. De fem är ärkebiskopen i Köln (Woelki) och biskoparna i Eichstätt (Hanke), Augsburg (Meier), Passau (Oster) och i Regensburg (Voderholzer), och som svar får de att det är uppenbart de inte är förpliktade att delta i den synodala vägen.

Avvisar Vatikanen

Biskop Bätzing avvisade i ett uttalande den 24 januari kardinalernas brev och slog fast, att han och en stor majoritet av biskoparna i Tyskland har för avsikt att hålla fast vid planerna på ett ständigt synodalt råd. Han gör samtidigt bedömningen att det nya synodala rådet kommer att ”hålla sig inom gällande kyrkorätt”. Biskop Bätzing tillade att man kommer ”att ta upp den i brevet uttalade inbjudan till samtal med Rom”.

En tysk professor i kanonisk rätt, Norbert Lüdecke, säger i en kommentar att brevet från Vatikanen är en ”slutgiltig stoppsignal” till Tysklands synodala väg. Dessutom, tillägger Lüdecke, har påven Franciskus själv godkänt skrivelsen, och det är då inte ” någon myndighetsakt från den romerska kurian utan om ett beslut från påven själv”… ”Mot ett kuriebeslut kan man alltid appelera till påven för en omprövning av beslutet. Mot påven går det inte alls.”

Det slutliga plenarmötet för den synodala vägen hålls 9-11 mars.

(The Tablet, The Pillar)

Läs brevet från kardinalerna (på tyska) >>