Nigeria – landet med högst andel praktiserande katoliker

Heliga korsets domkyrka i Nigerias största stad Lagos. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Vilka av länderna med en stor antal katoliker har också många som praktiserar sin tro? En ny undersökning ger ett tydligt svar.

Nigeria, Kenya och Libanon är de tre länder som har den klart högsta andelen praktiserande katoliker, det vill säga katoliker som uppger att de går i kyrkan minst en gång i veckan. Det visar siffror framtagna av Georgetown University, som baseras från resultaten från den senaste World Values Survey, en global värderingsundersökning som görs i femårsintervaller, senast avslutad 2022.

För att göra studien analyserades siffrorna från trettiosex länder med en stor andel katoliker, däribland Brasilien (120 miljoner katoliker), Mexiko (nittio miljoner), Filippinerna (80 miljoner) och USA (sextiosju miljoner). Sedan rankades svaren från dem som uppgav sig vara katoliker och som uppgav att de går i kyrkan minst en gång i veckan (utöver bröllop, dop och begravningar). Resultatet visade att det största antalet praktiserande katoliker finns i Filippinerna, Mexiko, Kongo, Nigeria och Uganda.

Sett till andelen katoliker som praktiserar sin tro låg Nigeria klart i topp med nittiofyra procent med Kenya (sjuttiotre procent) och Libanon (sextionio procent) som nummer två och tre. Övriga länder där över hälften av katolikerna uppgav sig gå i kyrkan varje vecka var Filippinerna, Colombia, Polen och Ecuador. Länderna som hamnade längst ner på listan var Tyskland (fjorton procent), Schweiz och Lettland (bägge elva procent), Frankrike och Brasilien (bägge åtta procent) och Nederländerna (sju procent). Inget av de nordiska länderna fanns med i undersökningen.

Hög BNP – låg kyrklig aktivitet

Forskarna från Georgetown sade sig i ett uttalande vara förvånade över att det inte verkar finnas något samband mellan länder där många uppger sig tillhöra katolska kyrkan och länder där många katoliker de facto praktiserar sin tro. De noterade även att länder med hög BNP per capita hamnade långt ner på listan.

(Crux, Catholic News Agency)