Ett dolt universum – jordens okända biologiska mångfald

Alexandre Antonelli, Natur & Kultur, 2022

Ett hälsosamt och välfungerande ekosystem är helt avgörande för att människan som art ska kunna fortsätta leva på jorden. Men tvåtredjedelar av ekosystemen på land och hav är akut hotade genom global uppvärmning och massiva föroreningar, vilket undergräver vår fortsatta existens på jorden. Dock finns det hopp, skriver Alexandre Antonelli, professor i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet, i sin första populärvetenskapliga bok.

Författaren gjorde ett mycket uppskattat Sommar i P1 2021. Boken kan nog ses som en vidareutläggning av det som med kortare ordalag sas i programmet. Texten är lättläst, beskrivande, saklig och med minimal teknisk jargong, vilket gör att en lekman kan ta till sig naturvetarens komplexa tankar. Med biologisk mångfald menas variationen bland allt levande. Det innefattar mångfald inom en art, mångfald mellan arter och mångfald av ekosystem vilka de levande varelser lever i, lever av och bidrar till. Med allt levande syftas på alla former av växtligheter, mikroorganismer och djur av olika slag, inklusive människan.

Antonelli ger läsaren inte enbart en beskrivning av det problematiska nuläget, utan med sina breda praktiska fälterfarenheter ger han ändå en optimistisk bild av framtiden, en framtid som kan bli ljus om människan tar sitt fulla ansvar för att rätta till det som hon har ställt till med. Antonelli ger många konkreta förslag på hur detta skulle kunna gå till.

Boken på 290 sidor består av fyra delar med sammanlagt fjorton kapitel. I de två första delarna försöker författaren ingående besvara frågor som vad biologisk mångfald är, dess olika variationer, vad det ska vara bra för, samt för vem och varför. Han tar både naturvetenskapen och filosofin till hjälp. I den tredje delen analyserar Antonelli orsakerna till krisen för den biologiska mångfalden och anger fem skäl: försämring av naturliga livsmiljöer; exploatering av arter; klimatförändringar; ökade föroreningar och utbredning av invasiva arter.

I den avlutande fjärde delen ger författaren konkreta förslag på hur vi som enskilda personer, grupper, storföretag och stater bör agera för att vända på den nedåtgående trenden. Han menar att det både behövs personliga handlingar och strukturella förändringar, särskilt genom internationell lagstiftning och tillförande av resurser som underlättar implementeringen av uppsatta mål. Det behövs också ökat samarbete mellan forskare och samhället. Framför allt behöver vi bevara och restaurera naturmiljöer samt lägga om till en hållbar produktion och konsumtion, anser han.

Slutligen framhåller Antonelli att människan bör agera inte enbart för sin egen överlevnads skull, utan också för alla andra arters överlevnads skull. Ty vi har ingen som helst rätt att utrota andra varelser och förstöra livsavgörande ekosystem för våra kortsiktiga, själviska intressens skull, anser han – ett eko av det påve Franciskus skriver i miljöencyklikan Laudato Sí (Lovad vare Du). En viktig skillnad mellan de två är dock att medan påven motiverar sin syn utifrån kristen tro, motiverar Antonelli sin utifrån naturvetenskapen.

Charles Câmara