Att följa Jesus där livet händer – nya sätt att vara kyrka i praktiken

Björn Gusmark, Argument förlag, 2022

Björn Gusmark är präst i Svenska kyrkan och har till sin bok hämtat inspiration från en anglikansk rörelse med namnet Fresh Expressions of Church. På svenska har det översatts till ”nya sätt att vara kyrka”. Konkreta tips på vad man kan göra för att locka nya människor till kyrkan presenteras. Det kan handla om bibelstudiegrupper, kyrkkaffe och gemenskap för ungdomar eller äldre och ny musik som kan användas till speciella gudstjänster. Andan i det som beskrivs känns frisk, i bemärkelsen nytestamentligt, missionerande och centrerat kring Jesus Kristus. Här finns en tydlig vilja att kyrkan bör göra mer för att nå ut till fler. De flesta av metoderna verkar ganska anspråkslösa och enkla och en fördel med det kan vara att man vågar pröva.

Som katolik kan man möjligen fråga sig om alla tips som Gusmark kommer med passar i en katolsk församlingsmiljö. I en evangelikal och lågkyrklig mylla kanske det är vanligare att experimentera med nya metoder och att grupper växer fram som delvis får leva vid sidan om det institutionella. Likväl tror jag att öppet sinnade katoliker kan hitta ett och annat i den här boken som är värt att pröva. Många av metoderna som föreslås för att nå ut med evangeliet och bygga broar mellan kyrkan och världen utanför kan nog sägas vara i linje med formuleringar i Katolska kyrkans katekes. I den officiella framställningen av katolsk lära betonas att lekmän ska vara medvetna om att de inte bara tillhör kyrkan utan att de också är kyrkan och att lekmännen är förpliktade att ”arbeta för att Guds budskap om nåd och frälsning skall bli känt och tas emot av alla människor över hela världen” (§ 899 och 900). I det arbetet kan det också vara klokt att ta lärdom av andra gruppers erfarenheter och exempel och jag tror att Björn ­Gusmarks bok kan fylla en funktion här.

Daniel Berg