Statistik bekräftar: fler prästkallelser i små församlingar

Minskningen av antalet präster och seminarister i USA tenderar att vara mer markant i stora församlingar, där prästen ansvarar för ett stort antal troende. Det är slutsatsen i en ny rapport från organisationen Vocation Ministry i USA, som granskat prästkallelserna i landet mellan 2014 och 2021. 

Stora församlingar i delar av landet där församlingar varit tvungna att gå ihop, och där kyrkoherden därför har liten möjlighet att lära känna församlingsmedlemmarna, resulterar i färre prästkallelser, enligt Vocations Ministrys fyrtiosidiga rapport.

Mellan 2014 och 2021 skedde en nedgång av antalet stiftspräster på nio procent i USA, och antalet ordenspräster och seminarister minskade med fjorton respektive tjugotvå procent. Samtidigt vigdes enligt rapporten endast tillräckligt många nya präster, för att uppehålla nivån, i trettio av 175 stift, detta mellan 2016 och 2021.

Tidiga kallelser

De amerikanska stift med det lägsta antalet troende hade ofta färre antalet medlemmar i varje församling – men flest kallelser. Sambandet gällde även i till befolkningen stora stift med stora församlingar; där var antalet prästkallelser som lägst.

Sjuttiofem procent av nyvigda präster i USA sade sig, enligt rapporten, ha upplevt att deras prästkallelse börjat växa fram redan i tonåren. Tidigare undersökningar i USA har visat, att sjuttio procent av alla präster uppger att det var deras församlingspräst som var mest inflytelserik när det gällde deras kallelse. Vocations Ministry framhåller, att slutsatserna bör tas i beaktande i stift, där man överväger att slå ihop församlingar.

(Catholic News Agency)