Återstart för Justitia et pax

Kommissionen för rättvisa och fred i Stockholms katolska stift, Justitia et pax, har fått en ny generalsekreterare, som ser fram emot att återetablera kommissionens närvaro tillsammans med ordföranden, pater Thomas Idergard S.J.
– Omkring oss ser vi människor som lider. Vi ser människor som lever under hot och i misär, som ofta föraktas eller avfärdas. Som kristna är vår kallelse att möta dem, se deras behov och tillsammans med alla människor av god vilja, oavsett tro, sträva efter det allmänna bästa.
Det säger Ludwig Gelot, som i februari blev utnämnd till generalsekreterare för Justitia et pax, och som nu lägger all tillgänglig tid på att upprätta en styrplan för arbetet framåt.
– Vi har identifierat en serie nyckelämnen och prioriteringar: människohandel, religionsfrihet, solidaritetsprincipen, rättvisa inom den kristna familjen, segregation, friskolor, asylprocessen, NATO och kärnvapen. För dessa prioriteringar kommer vi framåt att identifiera experter som kan stödja kommissionens arbete.
– Under de kommande månaderna kommer vi sedan att bilda styrgrupper och projektgrupper ansvariga för specifika ämnen, och vi försöker nu nå ut till så många som möjligt – däribland Km:s läsare – för att hitta stöd från aktiva katoliker som vill bidra till att främja fred och social rättvisa i sina lokala församlingar.
Ludwig Gelot framhåller att han kommer att arbeta nära pater Thomas Idergard, som varit ordförande för Justitia et pax sedan i höstas.
– Han har varit mycket aktiv och har redan lagt grunden för kommissionens arbete. Han har initierat ett par projekt och jag ansluter mig till en kommission som redan är aktiv och i rörelse.

 

En fot kvar i Försvarsmakten

Ludwig Gelot, som även är kateket i Heliga Trefaldighets församling i Jakobsberg väster om Stockholm, är ursprungligen från Frankrike och aktiv inom den karismatiska förnyelsen i katolska kyrkan. Han kommer parallellt med uppdraget för Justitia et pax att fortsätta sitt yrkesarbete för Försvarsmakten, och hoppas att hans internationella erfarenhet ska vara en tillgång för uppgiften med Justitia et pax.
– Jag disputerade i internationell politik i Storbritannien och har arbetat på flera olika universitet som lektor inom freds och utvecklingsstudier och konflikthantering. Jag har även arbetat för FN i Schweiz och för deras räkning utfört professionella träningskurser med fredsbevarande soldater som främsta målgrupp, exempelvis i Irak, Nigeria, Uganda och Indien. I dag jobbar jag för Försvarsmakten med planeringen av Viking, världens största internationella övning i samverkan vilken förbereder civila, militärer och poliser för att delta i fredsfrämjande insatser, främst FN-ledda sådana.
Vilka kommer att vara dina tre främsta prioriteringar för Justitia et pax under ditt första år?
– Kommissionen har ett brett mandat och om jag ska nämna tre prioriteringar så blir det i första hand gängkriminalitet, där frågor som vad gör vi för att motverka och bekämpa gängkriminalitet i församlingar och andra kristna gemenskaper i utsatta områden gör sig påminda. I andra hand skulle jag säga kristnas bidrag till miljö och biologisk mångfald. I tredje hand att främja våra församlingars arbete för att värna integration och social inkludering av migranter och marginaliserade grupper. Vi behöver ställa oss frågan om vi kan förnya och uppdatera våra metoder.

 

Ungdomar som förändringsaktörer

På längre sikt hoppas Ludwig Gelot vara med och föra ut kyrkans sociallära och dess budskap. Han ser även en möjlighet att i högre grad än tidigare kunna engagera ungdomar.
– Kyrkans sociallära är en oerhört viktig källa till vishet som inbegriper samtliga aspekter av mänskligt och socialt liv. Den kallar på varje kristen människa att vara aktiv på något sätt i det vardagliga. På längre sikt hoppas vi i Justitia et pax att kunna påverka och inspirera med hjälp av just socialläran, och då inte endast kristna utan också politiker och beslutsfattare i vårt samhälle.
– Jag tillhör inte längre ungdomskategorin men mycket av kommissionens arbete är utformat för att skapa en bättre värld för dagens och morgondagens ungdomar. Vi hoppas kunna nå ut och arbeta med ungdomsgrupper runt om i Sverige för att främja kyrkans sociallära och ge dem möjlighet att bli förändringsaktörer i sina lokala församlingar.
Fotnot: För att komma i kontakt med Justitia et pax, skriv till ludwig.gelot@katolskakyrkan.se.