Att urskilja andarna – en ignatiansk guide till vardagslivet

Timothy M. Gallagher, övers. Ulrica Vedin, Artos förlag, 2023

Ytterligare en bok av Timothy M. Gallagher OMV (Jungfru Marie oblater) har nu gjorts tillgänglig på svenska. År 2019 utkom den något kortare Att urskilja Guds vilja, även den översatt av Ulrica Vedin. Det rör sig om en kommentar över Ignatius av Loyolas ”Regler för att i någon mån urskilja andarna” från hans Andliga övningar, säkerligen en av den katolska traditionens viktigaste texter i ämnet.

Gallaghers stora förtjänst är de många exempel från skilda kyrkofäders, helgons och mystikers liv som illustrerar hur urskiljning kan gå till. Men författaren har också använt sig av anonymiserade berättelser från retreater och vägledningssamtal. Det gör texten åskådlig och bidrar till förståelsen av Ignatius ofta kompakta formuleringar. Till skillnad från den tidigare boken innehåller Att urskilja andarna också fotnoter med hänvisningar till akademiska standardverk.

Det fattas dock en presentation och analys av grundläggande begrepp såsom nåd, synd eller de teologala dygderna. Gallagher måste visserligen berömmas för betoningen av den viktiga distinktionen mellan andlig och icke-andlig tröst, men även här saknas en närmare analys utöver illustrerande exempel av vad andlig tröst är och hur den förhåller sig till icke-andlig tröst.

Sammantaget är Gallaghers bok ett viktigt tillskott till den ignatianska litteraturen på svenska. Den kan läsas med behållning av såväl lekmannen, som vill applicera reglerna om andarnas urskiljande på sitt eget liv, som av den erfarne andlige vägledaren eller biktfadern, som söker närmare riktlinjer för att kunna ge råd i enskilda fall.

p Mikael Schink S.J.