Påven satsar hellre på mummel än på megafoner

I de kyrkliga krönikorna finns det synoder som är så kända – eller i vissa fall ökända – att de har förtjänat sin egen informella titel. I slutet av 800-talet, till exempel, beslutade påven Stefan VI att gräva upp sin döda föregångare, Formosus, och ställa honom inför rätta. Det slutade med att liket av den avlidne påven utan ceremonier slängdes i Tibern. Händelsen har gått till historien som ”kadaversynoden”.

Förmodligen kommer inget så dramatiskt att hända under den pågående synoden – den första av två biskopssynoder om synodalitet – sammankallad av påve Franciskus. Trots det har vi redan ett bra förslag till ett inofficiellt namn: ”den mumlande synoden”.

Namnet är en referens till en särpräglad praxis inom Jesu sällskap, som påven tillhör, när ordensmedlemmarna samlas för att välja en ny ordensgeneral. Efter att ha lyssnat på lägesrapporter om ordens tillstånd, till exempel var den växer, vilka missioner som är igång och så vidare, påbörjar delegaterna ett fyra dagars murmuratio, bokstavligen ”mumlande”.

Under den perioden får jesuiterna endast tala stillsamt och enskilt med varandra, två och två, och diskutera vilka personer de tror har de egenskaper som krävs för att bli nästa ledare. För att undvika partibildningar eller block får de inte föra dessa samtal i grupp, och de måste behandla informationen de samlar på sig med största förtroende.

Tanken, som baseras på instruktioner från helige Ignatius av Loyola, är att främja bön och urskillning snarare än politik, och att ge utrymme åt den helige Andes verksamhet. Förhoppningen är att det därigenom infinner sig ett verkligt samförstånd. Det finns fog för att påstå att mumlande faktiskt fungerar, med tanke på att jesuiternas tre senaste överordnade –Peter Hans Kolvenbach, Adolfo Nicolás och Arturo Sosa – valdes i första, andra respektive första valomgången.

Tydliga förväntningar från påven

Den erfarne Vatikankorrespondenten Angel Ambrogetti från Acistampa kommenterade nyligen att det verkar som om påve Franciskus tänker sig den kommande synoden mer i linje med jesuiternas generalkongregation snarare än en klassisk biskopssynod. Särskilt när det kommer till frågan om konfidentialitet – eller, för att använda den mer laddade termen, ”sekretess”.

När detta skrivs har Vatikanen fortfarande inte utfärdat något regolamento, regelbok för synoden, och därför vet vi inte vad de formella kraven kommer att vara. Inte heller om hela samlingen kommer att ställas under någon form av påvlig sekretess. Men även innan något sådant har presenterats är det uppenbart att deltagarna har fått ett tydligt budskap om att de ska lägga locket på, undvika media och offentliga uttalanden.

”Samtal i Anden”

Den italienske lekmannen Paolo Ruffini, prefekt för Dikasteriet för kommunikation, erbjöd nyligen vid en presskonferens en upphöjd förklaring av detta tystnadsetos.

– Att bevara konfidentialitet, återhållsamhet – jag skulle till och med kunna säga ”sakrala utrymmen för samtal i Anden” – är konsubstantiellt med önskan att göra dessa stunder till ett verkligt tillfälle för lyssnande, urskillning och bön grundad på gemenskap, sa Ruffini.

I katolsk teologi är ”konsubstantiell” en djupt meningsfull term som hänvisar till att Kristus är av samma väsen som Fadern (jämför nicenska trosbekännelsen, red. anm.), och Ruffinis användning av ordet verkar nästan avsiktlig för att ge en helig grund för en sekretesspolitik.

– Varje offentlig eller privat organisation bevarar dessa värdefulla, oumbärliga ögonblick av otvungen, skyddad diskussion, där gemensamma tankar formas, sa han.

Gör vad du vill med den retoriken, men resultatet är att denna synod mycket väl kan sätta en ny historisk standard när det gäller hur lite vi vet, åtminstone officiellt sett, om vad som sker bakom stängda dörrar.

Kritiska invändningar

Det finns tre huvudsakliga invändningar mot denna strävan efter sekretess.

För det första, säger kritiker, är det meningslöst. Synoden har 393 deltagare, och därtill dussintals anställda, översättare och annan personal, och tanken att ingen av dem kommer att säga något om vad som pågår, uppfattas av många kommentatorer som mycket naiv. I stället, säger de, kommer noggrant tajmade läckor att driva narrativet, och därigenom förvränga verkligheten och kratta scenen för en katastrof.

På det kan man anta att påve Franciskus skulle kunna svara att samma sak i så fall gäller för jesuiternas generalkongregation. Den senaste hade 212 elektorer, och med tanke på jesuiternas legendariska talförhet, kan var och en av dem sägas räknas för två – och då är man uppe i ungefär samma antal som synoddelegaterna. Trots det fungerar i stort sett traditionen med det konfidentiella murmuratio.

Kyrkans folk del i processen

För det andra, hävdar kritiker, är det oansvarigt att införa sekretesskrav på en synod. I teorin inbjöds alla katoliker i världen till att delta i denna process, vilket betyder att de alla har del i resultatet. Därför förtjänar de att få veta vad biskoparna och andra deltagare, som sägs tala i deras namn, säger. Att beröva dem den informationen kan tolkas som en förolämpning mot deras legitima intresse i processen.

För det tredje, hävdar kritiker slutligen, att lägga locket på synodens interna dynamik strider mot Franciskus upprepade löften om öppenhet. Påven har vid flera tillfällen sagt att det enda motgiftet mot tidigare skandaler är en strävan efter att vara oförvitlig, att vägra sopa obehagliga sanningar under mattan. Att nu kräva sekretess från deltagare, i vad som antas bli Franciskus stora bidrag till kyrkan, strider mot detta ideal.

Undvika polarisering

Vart och ett av dessa argument är vid första påseende övertygande. Å andra sidan är påvens önskan att undvika att också denna synod dras in i den polariserade dynamik som präglat 2000-talet och därmed göra den till ytterligare ett offer för föraktets kultur, lika begriplig.

Sammanfattningsvis verkar det som att påve Franciskus satsar på mummel snarare än megafoner, när det gäller framgång eller misslyckande för denna synod. Huruvida det visar sig vara ett klokt beslut kan mycket väl prägla denna månads centrala drama som vi är på väg att bevittna … oavsett hur lite vi faktiskt vet i realtid om åt vilket håll det lutar.

John L. Allen Jr.
chefredaktör Crux
(Övers. från engelska med tillstånd av författaren)