En kort introduktion till FRÄLSNING

Dominik Terstriep S.J., Veritas förlag, 2023

År 2021 kom den första boken i serien En kort introduktion till … på Veritas förlag. Ett bra och viktigt initiativ! Nu har redan den sjunde volymen utkommit, denna gång med titeln En kort introduktion till frälsning av jesuitpater Dominik Terstriep, kyrkoherde i S:ta Eugenia församling i Stockholm.

Redan omslaget, med en detalj från Matthias Grünewalds Isenheimaltare, låter antyda att det inte är bara lättsmälta tankar om vår tro som kommer att presenteras. En utläggning om denna bild inleder boken och ger oss liksom en grund att stå på för fortsatt läsning och reflektion.

När vi väl har fått denna grund och läser vidare i introduktionen öppnas ett pastoralt perspektiv. Det handlar om oss. Hela Jesu liv, skriver pater Terstriep, står under de korta orden ”för oss”: Kristi människoblivande, hans liv, hans lidande, död och uppståndelse är delar av Guds oändliga omsorg om människan. Det handlar inte bara om den enskilda personen, utan om det svindlande perspektivet från skapelsens begynnelse till alltings fulländning. Guds avsikt att rädda den vilsegångna människan kommer oss till mötes i varje skede av mänsklighetens historia.

Redan från början slår Terstriep fast att det ”inte endast är Jesu kors som frälser oss”, som det understundom tenderat att framställas, ”utan hela hans liv, i synnerhet hans uppståndelse”. Frågan om korsets nödvändighet återkommer dock och får en djuplodande begrundan i boken. Sex metaforer sammanfattar Kristus som ställföreträdare, offer, segrare, befriare, läkare och lärare.

I ett av de mer omfattande kapitlen, Ställföreträdare, redogör författaren för Anselm av Canterburys (d. 1109) satisfaktionslära, med en kortfattad redogörelse av Ireneus av Lyon (d. 202) och Origines (d. ca 254) tankar som bakgrund. En båge genom historien slås när såväl professorn och sedermera biskopen Gustaf Aulén (1879–1977) som den tyske teologen Gisbert Greshake (1933– ) får komma till tals.

Pater Terstriep väjer inte för det komplexa sambandet mellan människans fria vilja och Guds kärleks ingripande som inte kränker hennes frihet, utan ger oss redskap till att reflektera över syndens följder och försoningens befriande och livgivande möjlighet.

Detta kapitel följs av ett med ungefär lika stor omfattning, med rubriken Offer. Missförstånd kring offertanken, eller otillräcklig hjälp att närma sig detta ämne, har nog bidragit till att det för mången läsare kunnat kännas svårgripbart och kanske främmande. Här erbjuds vi tjugo sidor med tankar till fördjupning,

Citat från kyrkofäder och framstående teologer blir till hjälp, inte minst från den förre påven Benedikt xvi, som skriver: ”Det är inte människan som kommer till Gud för att erbjuda en försoningsgåva, utan Gud kommer till människan för att ge sig själv till henne.” Detta resonemang ändar i en slutsats som jag gärna citerar: ”Gud gör det möjligt för människan att medverka i gottgörelsen, sona skadan och därigenom övervinna det onda. Frälsning är ett gemenskapsverk – helt i linje med den bibliska förbundstanken som bygger på ömsesidighet.”

Pater Terstriep lyfter fram offrets både aktiva och passiva sida: ”Jag utsätts för en påfrestande situation som tar något värdefullt ifrån mig (passivt) och säger ja till det (aktivt). Jag har inte valt att bli offer, men accepterar det och återtar frihet genom att jag ger det påtvingade offret en mening: det blir mitt […] Det är de kristna martyrernas väg. De omfamnade aktivt vad de utsatts för och gjorde det till sitt. Det onda vändes till något gott.”

Fyra kapitelrubriker återstår: Jesus som Segrare, Befriare, Läkare och Lärare.

Det lilla formatet och det koncentrerade innehållet öppnar ögonen på den intresserade och inbjuder till fortsatt långsam läsning. En ordentlig källförteckning och litteraturlista, med hänvisning till, förutom svenska, även tyska, engelska och franska titlar, ger denna möjlighet. Jag läser boken en andra gång under en resa från Litauen till Sverige och tänker att en text som denna hjälper oss att uthärda de svåra situationer som vi var och en möter.

sr Katarina OSB