En kort introduktion till religionsdialog

Hedvig Larsson, Veritas skriftserie nr 8, Veritas förlag, 2023

Syftet med denna bok är att ge en bild av katolska kyrkans syn på religionsdialog samt att inspirera till ökat engagemang i den dialogen. Det huvudsakliga källmaterialet är kyrkans officiella dokument. Kortfattat berörs även forskning, debatt och händelser som anknyter till ämnet. Mycket fakta ingår som varvas med resonemang kring vad som presenteras.

Efter ett inledande kapitel med definitioner, olika former av dialog med mera följer ett avsnitt om förhållandet mellan dialog och mission. Också den historiska bakgrunden till religionsdialog behandlas. Andra Vatikankonciliet med dokumentet Nostra aetate kan betraktas som ett huvudkapitel. Därpå följer en diskussion kring frågan om religionsdialog leder till fred, vilket besvaras med ett bestämt ja. Särskilda kunskaper om judendom och islam förmedlas i ett kapitel som bas för dialog. Först mot slutet av boken presenteras viktiga dokument, uttalanden och påvliga initiativ. Sist ges konkreta exempel på organ för religionsdialog och konkreta initiativ som pågår i vårt land.

Religionsdialog idag är ett enormt ämne, där det finns hur mycket material som helst. Att på ett begripligt sätt behandla detta på hundrafemtio sidor är en verklig bragd av författaren. Urvalet måste givetvis bli det hon själv valt att prioritera. En annan författare skulle antagligen vid sidan av det officiella materialet valt andra källor, åtminstone delvis. När det gäller kyrkans dokument saknar jag den allra första encyklikan om dialog, nämligen Ecclesiam suam av Paulus VI från 1964, där ordet ”dialog” (colloquium på latin) nämns för första gången i ett katolskt dokument. Encyklikan blev betydelsefull för den senare utvecklingen.

Boken har ett angeläget ärende i vår tid av polarisering, krig och konflikter. Hoppas att den når många läsare och kan inspirera till givande utbyten och samförstånd.

Katrin Åmell OP