Tydliga tendenser i USA

Foto: Wikimedia Commons

En ny undersökning visar, att endast få av de katolska ordnarna med kloster i USA hade en ordensbror eller -syster, som avgav sina eviga löften under fjolåret. Samtidigt ökar andelen av befolkningen, som uppger att de inte tillhör något trossamfund, stort.

Av de över sjuhundra katolska ordenskommuniteter som tillfrågats av amerikanska National Religious Retirement Office, den amerikanska biskopskonferensens avdelning för ordensfolkets pensioner, var det åttiosju procent av de som svarade att inte en enda bror eller syster avlagt eviga löften 2023.

Av de totalt hundrafyrtiofyra män och kvinnor som avlade sina eviga löften under fjolåret var hälften under trettiotre år. Tio procent var konvertiter.

Medelåldern för ordensfolk i USA är nu sjuttiofem för ordenssystrar och sextioåtta för bröder, och femtiofem procent av ordenssystrarna är över åttio år. Den amerikanska biskopskonferensen har tidigare förutspått, att antalet ordensfolk i landet kommer att sjunka från trettiotretusen 2023 till runt sjuttontusen år 2033.

Stor ökning av ”nones”

Samtidigt visar nya siffror från Pew Reearch Center, att så kallade ”nones”, det vill säga dem som inte tillhör något trossamfund, nu representerar 28 procent av befolkningen i USA och därmed utgör den största gruppen vad gäller livsåskådning. Därmed har den andelen nästan dubblerats sedan 2007, då den utgjorde 16 procent av befolkningen. Av dem som definierar sig som ”nones” är det dock bara en av fem som är ateister; en av fem beskriver sig som agnostiker och tre av fem som ”inget särskilt”. Hälften av dem uppger att de är ”andliga” eller att andlighet väldigt viktigt för dem.

Gruppen av ”nones” skiljer sig markant från troende vad gäller traditionella former för samhällsengagemang: 17 procent av alla ”nones” utför någon form av frivilligt arbete, jämfört med 27 procent av dem som säger sig vara troende, medan endast 39 procent av ”nones” röstade i senaste valet, jämfört med 51 procent av de troende.

Andelen katoliker är den näststörsta gruppen i USA och representerar 20 procent av befolkningen.

(Crux, Catholic World Report)