Nytt dokument om sakramentens giltighet från Vatikanen

Foto: Wikimedia Commons

En ny skrivelse från dikasteriet för trosläran, Gestis verbisque (Genom gester och ord), publicerades i lördags. Dokumentet, som än så länge bara publicerats på italienska och som godkänts av påven Franciskus, fastslår att de formler och materiella element som fastställts i sakramentets grundläggande rit inte kan ändras, eftersom sakramentet då blir ogiltigt.

Katolska biskopar, präster och diakoner måste noggrant hålla sig till de kyrkliga föreskrifterna för sakramenten. Detta är budskapet i den bindande förklaring från Vatikanen som offentliggjordes i helgen. ”Att ändra i ett sakraments formuleringar eller materiella element är alltid en otillåten handling av allvarligt slag”, skriver prefekten för dikasteriet för trosläran, kardinal Victor Fernández, i dokumentet. Sådana handlingar bör beläggas med lämplig påföljd, eftersom sådana godtyckliga gester kan tillfoga Guds folk allvarlig skada.

Dokumentet berör alla katolska kyrkans sju sakrament: dop, konfirmation, eukaristi, bikt, äktenskap, de sjukas smörjelse samt diakon- präst- och biskopsvigning. Det har tillkommit eftersom dikasteriet upprepade gånger tvingats uttrycka tvivel på sakramentens giltighet, skriver prefekten.

Ogiltiga dop

Som exempel nämner Fernández den föreskrivna formuleringen för dop: ”Jag döper dig i Faderns, Sonens och den helige Andes namn”. Förändringar som till exempel ”i faderns och moderns namn . . . döper vi dig” leder till ogiltiga dop, som måste göras om. Ett sådant fall i USA blev omtalat för två år sedan då en präst i delstaten Arizona såg sig tvungen att lämna sitt uppdrag som kyrkoherde sedan det hade framkommit att han under två decennier hade sagt ”vi döper dig” i stället för ”jag döper dig”. De tusentals dop som han hade förrättat var därför ogiltiga.

De troende har rätt att ta emot sakramenten så som kyrkan har bestämt, betonar kardinal Fernández. Kyrkan är inte prästernas privata ägodel, det är inte dem sakramenten tillhör, utan de har bara anförtrotts dem. Visserligen har präster ett visst spelrum när de firar gudstjänster, men när det gäller sakramenten måste de alltid följa de föreskrifter som gäller ”materia och form”, det vill säga bruket av vatten vid ett dop samt bröd och vin vid mässans eukaristifirande samt ordalydelsen när sakramenten förmedlas, till exempel dopformeln ”jag döper dig”.

(Signum / Kathpress)