Biskopen och kristen enhet – ett ekumeniskt vademecum

Dikasteriet för främjandet av de kristnas enhet; översättning Daniel Braw; Veritas förlag, 2023

Den 4 december 2020 presenterade kardinal Koch från enhetssekretariatet i Rom en ny handbok med riktlinjer för ekumenik. Det utfärdades för att fira 25-årsjubileet för Johannes Paulus II:s ekumeniska encyklika, Ut unum sint, och 60-årsdagen av inrättandet av det Påvliga rådet för främjandet av kristen enhet av påven Johannes XXIII 1960. Detta har nu blivit översatt och utgivet på svenska.

På årsdagen av Ut unum sint skrev påve Franciskus i ett brev till kardinal Koch ”att tjäna enheten är en väsentlig aspekt av varje biskops uppdrag” och biskopen ”är ’den synliga källan och grunden för enheten’ i sin egen särskilda kyrka” (Lumen Gentium, 23; jfr CIC 383 §3).

Den nya handboken grundas på Johannes Paulus II:s lära i Ut unum sint, det Andra Vatikankonciliets dekret om ekumenik, Unitatis redinegratio, och två dokument som tagits fram av det påvliga rådet: Förteckning över tillämpning av ekumenikens principer och normer (1993) och Den ekumeniska dimensionen i formandet av dem som är engagerade i pastoralt arbete. Den kan ses som en guidebok och inspiration för hur man kan tänka och agera i ekumeniken.

Boken består av två delar: dels om främjandet av ekumeniken inom katolska kyrkan, dels om dialogen med andra kristna. Påve Franciskus har betonat att enheten inte är ett mål där framme i slutet någonstans, men man ”gör enheten medan man vandrar”, det sker genom och under vägen, genom den helige Ande. Han har också sagt att ”om vi gör resan med Kristus, kommer han själv att förverkliga enheten”.

Kardinal Koch uttrycker hoppet om att detta ekumeniska vademecum ”ska vara en hjälp på biskoparnas och hela katolska kyrkans resa mot den fullständiga gemenskap som Herren har bett om”.

Nausikaa Haupt