Kyrkostatistik: Afrika och Asien på fortsatt framfart

Foto: Pexels®

Den senaste globala statistiken för katolska kyrkan, presenterad nyligen i Vatikanens tidning L’Osservatore Romano, visar att antalet katoliker ökar – framför allt i Afrika, Latinamerika och Asien.

Det är de senast tillgängliga siffrorna, från årsskiftet 2022/2023, som visar att antalet katoliker under 2022 ökade med runt en procent till 1,390 miljarder. Samtidigt fortsätter antalet präster att minska, om än i långsam takt. En markant tillväxt bland präster ses dock i Afrika och Asien, och utvecklingen ser ut att fortsätta framagent i Afrika, då även antalet seminarister ökar där. När det gäller seminarister är minskningen annars störst i Europa, som därmed fortsätter den dalande trend i antalet prästkallelser som noterats sedan 2008.

Liksom föregående år fortsätter antalet ständiga diakoner att öka – under 2022 tillkom nästan tusen ständiga diakoner.

Även bland ordensfolk noteras en minskning på de flesta håll.  Dock har antalet manliga ordensfolk, exklusive präster, ökat i Latin- och Nordamerika och framför allt Asien, och bland kvinnliga ordensmedlemmar noteras en ökning i både Afrika och sydöstra Asien.

(Vatican News)