Vatikanen uppmanar till djupare förståelse av människans värdighet

Kränkning med många ansikten. I dokumentet Dignitas infinita vill Vatikanen påminna om att människans värdighet kränks på många olika sätt, vilket påve Franciskus ofta återkommer till i sin undervisning. (Foto: Caritas Switzerland / Lefteris Partsalis)

I april publicerade Vatikanen dokumentet Dignitas infinita (”Oändlig värdighet”). I en tid då mänskliga rättigheter ofta är uppe för diskussion finns risken att den enes värdighet försvaras på bekostnad av en annans. Därför vill Dikasteriet för trosläran påminna om hur påve Franciskus under sitt pontifikat har uppmärksammat oss på många olika allvarliga kränkningar av den mänskliga värdigheten.

Dignitas infinita har krävt fem års arbete och av de fyra kapitlen definierar tre vad den mänskliga värdigheten grundar sig i, medan det fjärde tar upp de allvarliga kränkningarna.

”Kyrkan upprepar och bekräftar, i ljuset av uppenbarelsen, den mänskliga personens ontologiska värdighet, skapad till Guds avbild och likhet och återlöst i Kristus Jesus”, läser man i dokumentet. Det noteras också att ”värdighet ibland används missvisande för att rättfärdiga en godtycklig uppsättning nya rättigheter […] som om värdigheten skulle kunna garantera varje individuell preferens eller subjektiva önskan”.

I exemplen på kränkningar av den mänskliga värdigheten nämns abort, dödshjälp, surrogatmoderskap, krig, fattigdom, trafficking, migration, bortsorterande av svaga och äldre, könskorrigering och näthat. Texten vill bidra till att övervinna den splittring som kan uppstå mellan dem som enbart koncentrerar sig på att försvara värdigheten för en av grupperna – till exempel antingen försvar av ofödda och döende människor, eller försvar av fattiga och migranter.

Försvaret av ofödda särskilt viktigt

Dokumentet genomsyras av påve Franciskus tankar, inte minst i fördömandet av abort.

Bland alla de brott som människan kan begå mot livet, har abort egenskaper som gör detta särskilt allvarligt och bedrövligt.

Man påminner också om att ”försvaret av ofödda liv är intimt kopplat till försvaret av alla andra mänskliga rättigheter”.

Dagen efter publiceringen av Dignitas infinita uttalade sig de europeiska biskoparna inför en omröstningen i Europaparlamentet om att lägga till abort till EU:s grundläggande rättigheter. ”Att främja och underlätta abort går i motsatt riktning till det verkliga främjandet av kvinnor och deras rättigheter”, skrev biskoparna bland annat. De betonade även att abort ”aldrig kan vara en grundläggande rättighet” och upprepade att försvaret av ofödda liv ligger till grund för alla andra mänskliga rättigheter. Stadgan röstades dock igenom i parlamentet med 336 ja mot 163 nej, medan 39 avstod från att rösta.

Rättigheter och skyldigheter

När Benedikt XVI talade i FN-församlingen i New York 2008 i samband med sextioårsjubileet av deklarationen för de mänskliga rättigheterna, påminde han om vikten av att ha rätt människosyn. Han poängterade att om man upphör att tillskriva människan, som är skapad till Guds avbild, hennes naturliga värde, blir följden att hennes frihet och värdighet kränks, och då hotas den värdegrund som inspirerar och styr hela den internationella ordningen.

Framför allt betonade Benedikt att rättigheter är knutna till skyldigheter och existerar i förhållande till andra människor.

– Varje människa är kallad att ta ansvar över sina val, som man gör som en konsekvens av att ingå relationer med andra, sa han bland annat.

Både Benedikt och Franciskus har ofta varnat för att mänskliga rättigheter riskerar att påverkas av egocentriska drivkrafter. Istället uppmanar de till insikt om att människans ”oändliga värdighet” grundar sig på att hon är skapad till Guds avbild.

Charlotta Smeds
redaktionschef Vatican News