Världshavsdagen uppmärksammas

Foto: pexels.com

Sedan 2008 har den av FN initierade Världshavsdagen firats den 8 juni. Också den katolska kyrkan uppmärksammar denna dag, framför allt genom att bidra med etiska förhållningssätt om hur man värnar världshaven, vilket är avgörande för mänsklighetens försörjning och överlevnad.

Temat för årets Världshavsdag är ”Uppväck nya djup”, vilket syftar till att mer ingående väcka vårt intresse och inskaffa fördjupade kunskaper om och engagemang kring hur man värnar haven och allt liv som lever där. Trots betydande internationella insatser fortsätter de marina resurserna att försämras, vilket äventyrar den havsbaserade ekologiska balansen. Haven utsätts för förorenade utsläpp från industrier och hushåll, överfiske, används alltmer som soptipp och påverkas negativt av global uppvärmning.

Vi behöver friska hav, eftersom de täcker sjuttio procent av planeten. Nästan hälften det syre vi andas produceras av världshaven, och haven är värd för åttio procent av världens biologiska mångfald. Trots det är kunskap om haven bland världens folk begränsad, även här i Sverige. Havsmiljöinstitutet har i en undersökning noterat att svenskars oftast vet att havet är viktigt men inte alltid hur viktigt.

Också bland många kristna är kunskap om havens praktiska och andliga betydelse begränsad. Redan i Bibelns skapelseberättelse nämns det att Gud skapade allt, jord och hav, och ”Guds Ande svävade över vattnet… och Gud såg att det var gott” (1 Mos:1-10). I social- och miljöencyklikan Laudato si’ (Lovad vare du, 2015) uppmärksammar påven Franciskus havens betydelse för allt liv på jorden: ”Världshaven rymmer inte bara huvuddelen av vår planets vattenförsörjning utan också den största delen av den ofantliga variationen av levande varelser” (nr. 40). I samma passus uppmärksammar påven att hav, sjöar och floder också försörjer en betydande del av världens befolkning; särskilt miljoner fattiga är beroende av det som hav och vattendrag förser dem med för sitt livsuppehälle.

Som kristna kan vi ställa oss frågan: Vad kan jag bidra med i min vardag, och tillsammans med andra, för att bättre värna om haven och de vattendrag som finns i Sverige och bortom?

Charles Câmara

Läs mer om Världshavsdagen här >>